◄◄  ◄  ►►  ► 
MAJ 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Biblioteka szpitalna

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI BIBLIOTEKI SZPITALNEJ

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich


§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

    Z Biblioteki maja prawo korzystać pacjenci i pracownicy Szpitala (zwani dalej Czytelnikami).
    Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
    Przy zapisie Czytelnik powinien:
    przedłożyć dowód stwierdzający tożsamość;
        wypełnić kartę zapisu zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystywanie przez Bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem Wypożyczonych książek;
        zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.
    Książki Wypożycza się:
        w Bibliotece
        Czytelnikom leżącym przez donoszenie do łóżek na Oddziale.

§ 2. WYPOŻYCZANIE

    Jednorazowo Czytelnik może Wypożyczyć nie więcej niż 4 książki na okres 1 MIESIACA.
    Za zgodą Bibliotekarza termin zwrotu Wypożyczonej książki może być przesunięty.
    Czytelnik opuszczający Szpital zobowiązany jest zwrócić Wypożyczone książki do Biblioteki, a jeżeli jest to nie możliwe oddać pielęgniarce oddziałowej.
    W razie braku książki, Czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę Czytelnika Biblioteka sprowadza, w miarę możliwości, książki z innych bibliotek.
    Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pmaga w doborze literatury, udziela informacji i korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 3. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

    Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej Wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłośić bibliotekarzowi.
    Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
    Czytelnik za zgubioną lub zniszczoną książkę uiszcza opłatę, której wysokość jest ustalona na podstawie dwukrotnej ceny książki z roku poprzedniego. W przypadku gdy cena książki niezwróconej, zniszczonej, lub uszkodzonej przekracza tę wysokość, pobiera się jej cenę inwentarzową. Za niezwrócenie lub zniszczenie książki szczególnie cennej lub trudnej do nabycia, wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
    W przypadku, gdy cena książki nie zwróconej, zniszczonej lub uszkodzonej przekracza tą wysokość, pobiera się jej cenę inwentarzową. Za nie zwrócenie lub zniszczenie książki szczególnie cennej lub trudnej do nabycia, wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania. Jeżeli nie zwrócona lub zniszczona przez Czytelnika książka posiada oprawę introligatorską, do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszt oprawy wg aktualnego cennika. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
    Przy Wypożyczaniu dzieł rzadkich, kosztownych lub trudnych do nabycia Czytelnik obowiązkowo wypełnia rewers biblioteczny.

§ 4. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

    Za przetrzymywanie książek ponad termin określony § 2 pkt. 1 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 3 zł. za każdy zaczynający się miesiąc po terminie zwrotu.
    Czytelnik, do którego Biblioteka wysyłała upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Koszty opłat pocztowych pobiera się według aktualnego cennika.
    Każde upomnienie zobowiązuje Czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymywanie książek.
    Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6. SKARGI I WNIOSKI

    Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków lub zgłaszać do Dyrektora, ewentualnie kierownika BiBlioteki Szpitalnej.

§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE

    Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmie Dyrektor Biblioteki.
    Obowiązujące kwoty opłat za zagubioną, uszkodzoną lub zniszczoną książkę będą podawane do wiadomości Czytelników z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2012 r.