1. Wydruki – opłata za wydruk pracy własnej, informacji zaczerpniętych z Internetu, z baz danych i katalogów komputerowych:
a) za 1 odbitkę czarno-białą formatu A4 – 0,40 zł,
b) za 1 odbitkę z elementami grafiki/ lub kolorową formatu A4 – 0,70 zł.

2. Opłata za usługi kserograficzne wynosi:
a) cena 1 odbitki czarno-białej formatu A4 – 0,30 zł
b) cena 1 odbitki kolorowej formatu A4 lub elementami grafiki – 0,40 zł
c) cena 1 odbitki czarno-białej formatu A3 – 0,50 zł
d) cena 1 odbitki kolorowej formatu A3 lub elementami grafiki – 0,60 zł
- Ze zbiorów Biblioteki nie będą kserowane wydawnictwa wydane do 1949 roku i te, których stan techniczny nie pozwala na wykonanie odbitki kserograficznej.
- Użytkownik może fotografować w/w wydawnictwa za pomocą własnego sprzętu cyfrowego tylko po złożeniu pisemnej prośby do Dyrektora Biblioteki.
- Zamówienia wykonywane są przez bibliotekarza w miarę posiadanych możliwości.
3. Skany – opłata za skanowanie:
a) tekstu z wydrukiem formatu A4 – 0,50 zł + cena wydruku,
b) obrazu formatu A4 – 0,50 zł + cena wydruku z elementami grafiki lub druk w kolorze,
c) przesłanie do odbiorcy drogą elektroniczną – 0,50 zł.

Usługa zgodna z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.)

- Podane ceny są cenami brutto.