Cennik
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Anny Szaneckiej
w Siemianowicach Śląskich

 

Niniejszy Cennik określa wysokość kosztów ponoszonych przez korzystających z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich (zwanej dalej Biblioteką).

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1. WYPOŻYCZALNIA

 

 1. Za przetrzymanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w § 3 pkt. 
  1 Regulaminu Wypożyczalni oraz w § 3 pkt.11 Regulaminu Czytelni, Biblioteka pobiera opłaty w wysokości: 4 zł za każdy miesiąc opóźnienia.
 2. Czytelnik, do którego Biblioteka przygotowuje i wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Koszty upomnienia wynoszą 5 zł.
 3. Za pobraną należność z tytułu przekroczenia terminu zwrotu książek wydaje się pokwitowanie.
 4. Koszty upomnień i wezwań wynoszą:
 • I upomnienie – przygotowanie i przesłane listem zwykłym – 5,00 zł.,
 • II upomnienie – przygotowanie i przesłane listem zwykłym – 5,00 zł.
 • wezwanie wynikające z procesu windykacji – koszty liczone zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Czytelnik może uregulować zadłużenie wynikające z Cennika w każdej placówce sieci bibliotecznej lub dokonać wpłaty na rachunek Biblioteki
  39 1050 1357 1000 0010 0311 2354

(w tytule wpłaty należy podać nazwisko i imię osoby, której dotyczy wpłata oraz Filii, gdzie były wypożyczone książki).

 

§ 2. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Czytelnik ponosi koszty związane ze sprowadzaniem i odesłaniem zamawianego dzieła pomiędzy bibliotekami na podstawie aktualnej opłaty pocztowej i ceny druku.

 

§ 3. URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE I INTERNET

 

 1. Korzystanie z sieci elektrycznej Biblioteki w przypadku używania własnego sprzętu elektronicznego/ komputerowego – pierwsza godzina gratis, każda kolejna rozpoczęta godzina opłata 1,00 zł.
 2. Podane ceny są cenami brutto.

 

§ 4. USŁUGI KSEROGRAFICZNE, WYDRUKÓW I SKANOWANIA

 

 1. Biblioteka wykonuje wydruki/ odbitki kserograficzne z materiałów własnych oraz powierzonych, o ile nie jest to sprzeczne z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).
 2. Cennik usług druk/ ksero czarno – białe:
 • 1 strona A4 – 0,80 zł
 • 1 strona A3 – 1,10 zł
 1. Cennik usług druk/ ksero kolor:
 • 1 strona A4 – 1,00 zł
 • 1 strona A3 – 1,30 zł
 1. Usługa skanowania:

– niezależnie od formatu -  0,50 zł

 1. Ze zbiorów Biblioteki nie będą kserowane wydawnictwa wydane do 1949 roku i te, których stan techniczny nie pozwala na wykonanie odbitki kserograficznej.
 2. Użytkownik może fotografować w/w wydawnictwa za pomocą własnego sprzętu cyfrowego tylko po złożeniu pisemnej prośby do Dyrektora Biblioteki.
 3. Zamówienia wykonywane są przez bibliotekarza w miarę posiadanych możliwości.
 4. Podane ceny są cenami brutto.

 

§ 5. USŁUGI INFORMACYJNO – BIBLIOGRAFICZNE

 1. Wysokość opłaty za przygotowanie kwerend (np. zestawień bibliograficznych) kształtuje się w zależności od czasu pracy poświęconego na wykonanie zlecenia oraz zużytych materiałów eksploatacyjnych. Usługa ta jest dodatkowo płatna:
 • Zestawienie do 10 pozycji – 5 zł
 • Zestawienie do 20 pozycji – 10 zł
 • Zestawienie do 30 pozycji – 15 zł
 • Zestawienie powyżej 30 pozycji – 20 zł
 1. Zlecone opracowanie kwerendy winno być poprzedzone wpłatą zaliczki w wysokości 50% przewidywanej ceny usługi.
 2. Podane ceny są cenami brutto.

 

§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Bieżące komunikaty adresowane do Czytelników umieszczane są na stronie www.mbpsiemanowice.pl oraz w poszczególnych filiach.
 2. Zmiany w Cenniku podawane są Czytelnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.mbpsiemianowice.pl oraz wywieszenie we wszystkich filiach MBP. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że Czytelnik przyjął je do wiadomości.

 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.06.2023 r.