Cennik Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich

Niniejszy Cennik określa wysokość kosztów ponoszonych przez korzystających z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich (zwanej dalej Biblioteką).

§ 1. WYPOŻYCZALNIA

1. Za przetrzymanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w § 3 pkt. 1 Regulaminu Wypożyczalni oraz w § 3 pkt.11 Regulaminu Czytelni, Biblioteka pobiera opłaty w wysokości: 4 zł za każdy miesiąc opóźnienia.
2. Czytelnik, do którego Biblioteka przygotowuje i wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Koszty upomnienia wynoszą 5 zł.
3. Za pobraną należność z tytułu przekroczenia terminu zwrotu książek wydaje się pokwitowanie.
4. Koszty upomnień i wezwań wynoszą:
a) I upomnienie – przygotowanie i przesłane listem zwykłym – 5,00 zł.,
b) II upomnienie – przygotowanie i przesłane listem zwykłym – 5,00 zł.
c) wezwanie wynikające z procesu windykacji – koszty liczone zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Czytelnik może uregulować zadłużenie wynikające z Cennika w każdej placówce sieci bibliotecznej lub dokonać wpłaty na rachunek Biblioteki
39 1050 1357 1000 0010 0311 2354
(w tytule wpłaty należy podać nazwisko i imię osoby, której dotyczy wpłata oraz filii, gdzie były wypożyczone książki).


§ 2. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Czytelnik ponosi koszty związane ze sprowadzaniem i odesłaniem zamawianego dzieła pomiędzy bibliotekami na podstawie aktualnej opłaty pocztowej i ceny druku.

§ 3. URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE I INTERNET

1. Korzystanie z sieci elektrycznej Biblioteki w przypadku używania własnego sprzętu elektronicznego/ komputerowego – pierwsza godzina gratis, każda kolejna rozpoczęta godzina opłata 1,00 zł.
2. Wydruki (zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) – opłata za wydruk pracy własnej, informacji zaczerpniętych z Internetu, z baz danych i katalogów komputerowych:
a) za 1 odbitkę czarno-białą formatu A4 – 0,40 zł,
b) za 1 odbitkę z elementami grafiki/ lub kolorową formatu A4 – 0,70 zł.
3. Skany – opłata za skanowanie:
a) tekstu z wydrukiem formatu A4 – 0,50 zł + cena wydruku,
b) obrazu formatu A4 – 0,50 zł + cena wydruku z elementami grafiki lub druk w kolorze,
c) przesłanie do odbiorcy drogą elektroniczną – 0,50 zł.
4. Podane ceny są cenami brutto.

§ 4. USŁUGI KSEROGRAFICZNE

1.Biblioteka wykonuje odbitki kserograficzne z materiałów własnych oraz powierzonych, o ile nie jest to sprzeczne z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).
2. Opłata za usługi kserograficzne wynosi:
a) cena 1 odbitki czarno-białej formatu A4 – 0,30 zł
b) cena 1 odbitki kolorowej formatu A4 lub elementami grafiki – 0,40 zł
c) cena 1 odbitki czarno-białej formatu A3 – 0,50 zł
d) cena 1 odbitki kolorowej formatu A3 lub elementami grafiki – 0,60 zł
3. Ze zbiorów Biblioteki nie będą kserowane wydawnictwa wydane do 1949 roku i te, których stan techniczny nie pozwala na wykonanie odbitki kserograficznej.
4. Użytkownik może fotografować w/w wydawnictwa za pomocą własnego sprzętu cyfrowego tylko po złożeniu pisemnej prośby do Dyrektora Biblioteki.
5. Zamówienia wykonywane są przez bibliotekarza w miarę posiadanych możliwości.
6. Podane ceny są cenami brutto.

§ 5. USŁUGI INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNE

1. Wysokość opłaty za przygotowanie kwerend (np. zestawień bibliograficznych) kształtuje się w zależności od czasu pracy poświęconego na wykonanie zlecenia oraz zużytych materiałów eksploatacyjnych. Usługa ta jest dodatkowo płatna:
a) Zestawienie do 10 pozycji – 5 zł
b) Zestawienie do 20 pozycji – 10 zł
c) Zestawienie do 30 pozycji – 15 zł
d) Zestawienie powyżej 30 pozycji – 20 zł
- ksero – zgodnie z niniejszym Cennikiem
- wydruk – zgodnie z niniejszym Cennikiem.
2. Zlecone opracowanie kwerendy winno być poprzedzone wpłatą zaliczki w wysokości 50% przewidywanej ceny usługi.
3. Podane ceny są cenami brutto.

§ 6. USŁUGI NAJMU

1. Wynajem sal na imprezy, szkolenia itp.
a) dla szkół, przedszkoli i stowarzyszeń non profit z Siemianowic Śląskich, z zaznaczeniem, iż są to stowarzyszenia współpracujące z Biblioteką przy organizacji określonych projektów:
duża sala: 15 zł za godzinę
mała sala: 10 zł za godzinę
b) dla pozostałych najemców:
duża sala: za pierwszą godzinę – 120,00 zł,
za każdą następną godzinę – 60,00 zł,
mała sala: za pierwszą godzinę – 60,00 zł,
za każdą następną godzinę – 30,00 zł.
2. W cenie uwzględniono wynajem, sprzątanie i koszty zużycia mediów.
3. Podane ceny są cenami brutto.
4. W przypadku najmu długoterminowego istnieje możliwość negocjacji cen.

§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Bieżące komunikaty adresowane do Czytelników umieszczane są na stronie www.mbpsiemanowice.pl oraz w poszczególnych filiach.
2. Zmiany w Cenniku podawane są Czytelnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.mbpsiemianowice.pl oraz wywieszenie we wszystkich filiach MBP. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że Czytelnik przyjął je do wiadomości.

Niniejszy Cennik obowiązuje od dnia 06.07.2020 r.