Regulamin korzystania z urządzeń elektronicznych i sieci internetowej

§1. ZASADY OGÓLNE

1. Prawo do korzystania z Internetu mają wszyscy Użytkownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich.
2. Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu udostępnia się Użytkownikom na czas 1 godziny z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników oczekujących na dostęp do komputera.  
3. Korzystanie z sieci komputerowej i Internetu dozwolone jest wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych oraz dydaktycznych. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe.
4. Z komputera i stanowiska internetowego korzystać może osoba, która zapoznała się
z niniejszym Regulaminem oraz wyjaśnieniami bibliotekarza na temat warunków obsługi komputera.
5. Osoba, która korzysta z komputera i stanowiska internetowego akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na zawarcie z Biblioteką umowy o świadczenie usługi korzystania z urządzenia elektronicznego i sieci internetowej.
6. Umowa, o której mowa w ust. 5 dotyczy tylko i wyłącznie usługi korzystania
z urządzenia elektronicznego i sieci internetowej świadczonej przez Bibliotekę. Jej zawarcie nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, a okres jej obowiązywania ogranicza się do czasu świadczenia usługi.
7. Podłączenie do sieci elektrycznej sprzętu komputerowego Użytkownika oraz korzystanie z usług komputerowych reguluje Cennik usług.
8. Informatyk ma prawo do kontrolowania czynności wykonywanych przez Użytkownika na stanowisku komputerowym.
9. W przypadku większej liczby chętnych komputer udostępniany jest na podstawie wcześniejszej rezerwacji dokonanej u bibliotekarza.
10. Rozpoczęcie pracy przy komputerze może nastąpić za uprzednią zgodą bibliotekarza.
11. Pracownik Biblioteki na życzenie Użytkownika udziela instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu, korzystania z programów
i zbiorów multimedialnych. Wymienione czynności Użytkownik wykonuje samodzielnie.
12. Wynik wyszukiwania lub samodzielnej pracy Użytkownik może wydrukować lub zapisać na własnym nośniku danych za zgodą bibliotekarza.
13. Kończąc pracę przy komputerze Użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane wcześniej przez siebie dane. Pozostawione przez Użytkownika dane zostaną usunięte.
14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub nadużycia popełnione podczas korzystania z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów Internetu, zbiorów multimedialnych i powierzonego sprzętu.
15. Wysokość odszkodowania odpowiada wartości zniszczonego sprzętu lub materiałów
i ustalona jest w oparciu o aktualną cenę rynkową.
16. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pliki i dokumenty na dysku lokalnym komputera oraz niewylogowanie się z kont internetowych Użytkowników tj.: poczty elektronicznej, konta bankowego, konta społecznościowego itp.
17. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste i powierzone materiały biblioteczne pozostawione bez opieki.

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Biblioteka przetwarza następujące dane: nazwisko, imię, data urodzenia oraz miejsce zamieszkania (miejscowość) Użytkownika, a w przypadku osób poniżej 16 lat – również opiekuna prawnego, godzina rozpoczęcia i zakończenia sesji internetowej.
2. Podane dane osobowe przetwarzane są na podstawie i zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej: Rozporządzenie). Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia informujemy, że:
3. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-100), aleja Sportowców 3 (dalej: Biblioteka).
4. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Mirosław Karwot; kontakt: iod.inspect@gmail.com lub bezpośrednio z Biblioteką.
5. Biblioteka przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) zawarcia i realizacji lub rozwiązania umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
b) realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy o bibliotekach, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, archiwizacji i instrukcji kancelaryjnej, a także Kodeksu cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego. Ponadto Biblioteka zobowiązana jest do kontroli nad procesami odbywającymi się w sieci internetowej w związku z przepisami dotyczącymi przeciwdziałaniu czynom zabronionym przez prawo – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki, w tym zapewnienia bezpieczeństwa urządzeniom elektronicznym znajdującym się w Bibliotece – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do zrealizowania celów wskazanych w pkt. 3, w tym wypełnienia obowiązków ciążących na Bibliotece w stosunku do jej Użytkowników, jak również podmiotów trzecich.
7. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne.
8. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej umowy przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
b) w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece w związku
z prowadzeniem działalności statutowej, przez okres do czasu wypełnienia lub wygaśnięcia tych obowiązków;
c) w zakresie wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki, przez okres do czasu ich realizacji lub wygaśnięcia.
8. W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 Rozporządzenia). W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA

1. Dostęp do sieci internetowej w Bibliotece służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i naukowych użytkowników.
2. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane wyłącznie w zakresie nienaruszającym obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. nr 128, poz. 1402 z późn. zm.). Użytkownikowi korzystającemu z komputera zabrania się w szczególności:
a) instalacji jakichkolwiek programów na komputerach,
b) pozostawiania plików na dysku lokalnym,
c) usuwania programów oraz plików z komputera,
d) kopiowania materiałów chronionych prawem znajdujących się na komputerze,
e) dokonywania zmian w konfiguracji systemów operacyjnych i programów,
f) samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego,
g) używania własnych nośników danych bez zgody bibliotekarza,
h) dokonywania prób uzyskania dostępu do zasobów informatycznych będących w posiadaniu osób trzecich bez ich zgody,
i) dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
j) nieodpłatnego skanowania, fotografowania materiałów bibliotecznych na własnym sprzęcie,
k) przeglądania stron o treściach powszechnie uznawanych za naruszające obowiązujące przepisy i normy obyczajowe oraz zasady współżycia społecznego (np. stron prezentujących treści o charakterze pornograficznym).
l) spożywania posiłków i picia napojów podczas pracy na komputerze.
3. Informacje o usterkach technicznych i innych zakłóceniach w pracy komputera należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
4. Bibliotekarz może odmówić Użytkownikowi dostępu do komputera jeżeli uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane.
5. Z usługi nie mogą korzystać osoby:
a) zachowujące się agresywnie lub w inny sposób zagrażające bezpieczeństwu pracowników Biblioteki, innych Użytkowników lub zbiorów,
b) nietrzeźwe lub będące pod wpływem innych środków odurzających,
c) które swoim zachowaniem bądź z powodu higieny osobistej, uniemożliwiają swobodne korzystanie ze zbiorów Biblioteki przez innych Użytkowników, bądź normalne funkcjonowanie Biblioteki,
d) nie stosujące się do wewnętrznych regulacji obowiązujących na terenie Biblioteki bądź też naruszające porządek publiczny.
6. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w Bibliotece na podstawie decyzji podjętej przez Dyrektora Biblioteki.

§ 4. ZASADY KORZYSTANIA Z Wi-Fi

1. Usługi sieci Wi-Fi są świadczone niekomercyjnie i nieodpłatnie.
2. Sieć Wi-Fi jest siecią bezprzewodową o otwartym dostępie.
3. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna po zalogowaniu się do sieci Wi-Fi.
4. Zalogowanie się do sieci Wi-Fi oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od sieci Wi-Fi.
5. Biblioteka zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu sieci Wi-Fi ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.
6. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
7. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem (komputer, tablet, smartfon) wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b lub 802.11g (pasmo 2.4 Ghz). W urządzeniu należy włączyć interfejs radiowy (kartę radiową) i wykryć dostępne sieci. Następnie należy wybrać sieć z SSID-em „Biblioteka” lub „BIBLIOTEKA”. W celu zalogowania należy uruchomić przeglądarkę oraz wpisać klucz zabezpieczający otrzymany od pracownika Biblioteki.
8. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g będzie się odbywało na ryzyko Użytkownika.
9. Użytkownik korzystający z usługi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, nie rozpowszechniania nielegalnych treści oraz ogólnie przyjętych zasad netykiety (http://netykieta.prv.pl/).
10. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia urządzenia, za pomocą którego korzysta z usługi przed niepowołanym dostępem z zewnątrz.
11. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Biblioteka zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do Internetu. Biblioteka nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
12. Biblioteka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci,
a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.
13. Biblioteka nie odpowiada za żadne szkody, które może ponieść Użytkownik
w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za:
a) utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika,
b) ujawnienie danych Użytkownika,
c) opóźnienia w otrzymywaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.

§ 5. PRZEPISY KOŃCOWE

1.Bieżące komunikaty adresowane do Użytkowników umieszczane są na stronie http://www.mbpsiemianowice.pl/ oraz w poszczególnych filiach Biblioteki.
2. Zmiany w Regulaminie podawane są Użytkownikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie http://www.mbpsiemianowice.pl/ oraz wywieszenie we wszystkich filiach MBP. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że Użytkownik przyjął je do wiadomości.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.07.2020 r.