REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Anny Szaneckiej
w Siemianowicach Śląskich


§ 1. OGÓLNE WARUNKI. PRAWO KORZYSTANIA

1. Prawo korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej
w Siemianowicach Śląskich (zwanej dalej Biblioteką) nabywa się z chwilą zapisania.
2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, używania środków odurzających i e-papierosów, a także samowolnego prowadzenia działalności handlowej oraz kolportowania materiałów reklamowych, ulotek itp.
4. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a) okazać aktualny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem, adresem i numerem ewidencyjnym (PESEL), jak np. dowód osobisty, legitymacja szkolna, Karta Pobytu lub Karta Stałego Pobytu; w przypadku osoby nieposiadającej dokumentu potwierdzającego adresu zameldowania bądź stałego adresu zamieszkania na terytorium RP, osoba taka zobowiązana jest do przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią adresu do korespondencji na terytorium RP,
b) na deklaracji czytelnika własnoręcznym czytelnym podpisem potwierdzić poprawność i prawdziwość wprowadzonych danych oraz zobowiązać się do przestrzegania regulaminów obowiązujących w Bibliotece,
c) w przypadku braku adnotacji dotyczącej adresu w okazanym dokumencie uprawniającym do zapisu, czytelnik składa pisemne oświadczenie o adresie zamieszkania do korespondencji,
d) za osoby niewidzące lub niedowidzące deklarację czytelnika podpisuje osoba przez nią upoważniona i w jej obecności, która winna okazać aktualny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Upoważniona osoba posiadająca stosowne pełnomocnictwo bądź dokument urzędowy upoważniający do składania oświadczeń woli może dokonać samodzielnie zapisu do Biblioteki osoby niewidzącej lub niedowidzącej.
5. Za Czytelnika w wieku do lat 16 odpowiada i podpisuje deklarację czytelnika rodzic lub inny opiekun prawny lub wskazany przez niego pełnomocnik.
a) dłużnik Biblioteki nie może być osobą, o której mowa w pkt. 4 powyżej,
b) nieuregulowanie zobowiązań wobec Biblioteki za Czytelnika do lat 16 uniemożliwia zapisanie i korzystanie ze zbiorów Biblioteki przez rodzica lub opiekuna prawnego tego Czytelnika.
6. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych, w tym osoby upoważnionej, wyszczególnionych w deklaracji czytelnika.
7. Na terenie Biblioteki nie mogą przebywać ani korzystać ze zbiorów Biblioteki osoby:
a) zachowujące się agresywnie lub w inny sposób zagrażające bezpieczeństwu pracowników Biblioteki, innych czytelników lub zbiorów,
b) nietrzeźwe lub będące pod wpływem innych środków odurzających,
c) które swoim zachowaniem bądź z powodu higieny osobistej, uniemożliwiają swobodne korzystanie ze zbiorów Biblioteki przez innych Czytelników bądź normalne funkcjonowanie Biblioteki,
d) nie stosujące się do wewnętrznych regulacji obowiązujących na terenie Biblioteki bądź też naruszające porządek publiczny.
8. Likwidacja konta czytelniczego możliwa jest na wniosek Czytelnika oraz wyłącznie po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki. Konto Czytelnika zostanie zlikwidowane, dane osobowe Czytelnika usunięte z bazy danych Czytelników Biblioteki, a deklaracja (zobowiązanie) zniszczone w momencie wypełnienia lub wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece i uprawnień przysługujących Bibliotece.
9. Likwidacja konta jest operacją nieodwracalną, ponowne skorzystanie z usług Biblioteki wymagać będzie nowego zapisu. Dane osobowe, które nie są niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece i uprawnień jej przysługujących, zostaną usunięte niezwłocznie po otrzymaniu wniosku od Czytelnika, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej.
10. Konto Czytelnika, na którym nie zarejestrowano żadnej operacji przez okres dłuższy niż 5 lat, zostanie zlikwidowane, jego dane osobowe usunięte z bazy danych Czytelników Biblioteki, a deklaracja (zobowiązanie) zniszczone. Likwidacja konta następuje tylko wtedy, gdy Czytelnik nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.
11. W przypadku śmierci Czytelnika – na podstawie urzędowo potwierdzonego zgonu – jego konto zostanie zlikwidowane, dane osobowe usunięte z bazy danych, a deklaracja (zobowiązanie) zniszczone, w momencie wypełnienia lub wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece i uprawnień przysługujących Bibliotece. Dane osobowe, które nie są niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece i uprawnień Jej przysługujących, zostaną usunięte niezwłocznie. Likwidacja konta następuje tylko wtedy, gdy Czytelnik nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.

§2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podane dane osobowe przetwarzane są na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej: Rozporządzenie).
2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia informujemy, że:
a) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich (41-100), Aleja Sportowców 3 (dalej: Biblioteka).
b) Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych; kontakt: iod.inspect@gmail.com lub listownie na adres Biblioteki.
3. Biblioteka przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) zawarcia i realizacji lub rozwiązania umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
b) realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy o bibliotekach, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, rachunkowości, finansach publicznych, archiwizacji dokumentów, a także Kodeksu cywilnego oraz rodzinnego
i opiekuńczego. Ponadto Biblioteka zobowiązana jest do kontroli nad procesami odbywającymi się w sieci internetowej w związku z przepisami dotyczącymi przeciwdziałaniu czynom zabronionym przez prawo – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia;
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki, w tym zapewnienia bezpieczeństwa urządzeniom elektronicznym znajdującym się w Bibliotece – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;
d) realizacji rozszerzonych usług w zakresie i na podstawie udzielonej zgody, w tym przesyłanie informacji promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do zrealizowania celów wskazanych w pkt. 3 lit. a-c, w tym zapisania Czytelnika do Biblioteki i jego obsługi, jak również wypełnienia obowiązków ciążących na Bibliotece w stosunku do jej Czytelników, jak również podmiotów trzecich. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest dobrowolne.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, podane dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi świadczonej na rzecz Administratora, np. operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym obsługę prawną Administratora, podmiotom zapewniającym Administratorowi obsługę IT oraz dostarczającym oprogramowanie oraz systemy dedykowane Administratorowi, jak również zapewniającym usługi serwisowe www.
6. Dane nie są transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej umowy przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
b) w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece w związku
z prowadzeniem działalności statutowej, przez okres do czasu wypełnienia lub wygaśnięcia tych obowiązków;
c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki, przez okres do czasu ich realizacji lub wygaśnięcia;
d) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji czynności zgodnych z udzieloną zgodą, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody.
8. W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (powyższe prawa przysługują
w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 Rozporządzenia). W przypadkach,
w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 3. WYPOŻYCZANIE

1. Wypożyczyć można jednorazowo 6 książek lub/i 5 tytułów „książki mówionej” na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
2. Czytelnik może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych książek o jeden miesiąc. Można prolongować książki nie więcej niż 3 razy. Prośba o prolongatę winna być zgłaszana osobiście, telefonicznie lub drogą internetową najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książek.
3. Bibliotekarz może odmówić prolongaty, jeśli jest zamówienie na dany tytuł.
4. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
5. Warunki realizacji:
a) rezerwacji – 5 dni od momentu zwrotu książek,
b) zamówienia – 5 dni od momentu jego złożenia.
6. Nie można prolongować książek zarezerwowanych lub przetrzymanych.
7. Wypożyczenia i zwroty dokonywane są u bibliotekarza, rejestrowane w systemie komputerowym lub na karcie czytelnika, co stanowi dowód wypożyczenia lub zwrotu materiałów bibliotecznych.
8. Biblioteka nie ma obowiązku informowania Czytelnika o upływającym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych i kończącym się terminie odbioru rezerwacji/zamówienia.
9. Czytelnikom, którzy podali prawidłowy adres email, system biblioteczny wysyła powiadomienia z informacją o zbliżającym się terminie zwrotu materiałów bibliotecznych.
10. Poza obręb Biblioteki nie wypożycza się starych druków, dział rzadkich, publikacji wydanych do 1949 r.
11. Czytelnik może wypożyczać materiały biblioteczne po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki.
12. Bibliotekarz na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
13. Bibliotekarz na prośbę Czytelnika może przygotować zestawienie bibliograficzne na dany temat na podstawie własnych zbiorów oraz zbiorów z innych bibliotek. Usługa ta jest dodatkowo płatna, szczegóły znajdują się w Cenniku MBP zamieszczonym na stronie internetowej Biblioteki: www.mbpsiemianowice.pl


§ 4. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Biblioteka umożliwia Czytelnikom korzystanie ze zbiorów innych bibliotek dla celów naukowych drogą wypożyczenia międzybibliotecznego zgodnie z Regulaminem wypożyczeń międzybibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich.


§ 5. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
3. Naprawienie szkody spowodowanej zagubieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem książki może mieć formę:
a) odkupienia identycznego dzieła,
b) zakupienia wydawnictwa wskazanego przez bibliotekarza,
c) przyjęcia przez Bibliotekę książki (książek) zaproponowanych przez Czytelnika po sprawdzeniu przydatności w zbiorach,
d) pokrycia w razie potrzeby kosztów oprawy książki,
e) wpłacenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości dwukrotnej średniej ceny książki
z roku poprzedniego.
4.Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.


§ 6. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3 pkt. 1 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 4 zł od każdego woluminu za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu.
2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Koszty upomnienia wynoszą 5 zł.
3. Każde upomnienie zobowiązuje Czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymywanie książek.
4. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Biblioteki niemożliwy jest zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, Biblioteka nie nalicza opłat za ich przetrzymywanie za okres trwania przyczyny uniemożliwiającej ich zwrot.
5. Jeżeli Czytelnik nie dokona zwrotu materiałów bibliotecznych lub nie uiści opłat, traci prawo do wypożyczania zbiorów Biblioteki aż do momentu spłaty całego zadłużenia i/lub zwrotu materiałów bibliotecznych, a Biblioteka ma prawo dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa (m.in. zgodnie z art. 714-719 Kodeksu cywilnego).


§ 7. ZASADY UMARZANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU ODSZKODOWAŃ ORAZ KAR I KOSZTÓW UPOMNIENIA

1.Dyrektor Biblioteki może w indywidualnych sprawach umarzać zobowiązania finansowe z powyższych tytułów, tzn. w sytuacjach określonych w Uchwale Rady Miasta
w sprawie: określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie (Miastu) Siemianowice Śląskie lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu i osób uprawnionych do udzielania ulg.
2. Umarzanie zobowiązań finansowych wymaga pisemnego wniosku Czytelnika
o umorzenie wraz z uzasadnieniem. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
3. Kara finansowa może być rozłożona Czytelnikowi na raty.

§ 8. SKARGI I WNIOSKI

1. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą składać w Sekretariacie Biblioteki osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.
2. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć na określony czas placówki biblioteczne lub ograniczyć zakres ich pracy, z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
2. W przypadku długotrwałego zamknięcia (trwającego powyżej 3 miesięcy kalendarzowych) lub likwidacji placówki zwrot materiałów bibliotecznych możliwy będzie w placówce lub placówkach wskazanych przez Bibliotekę w specjalnym komunikacie, podanym do wiadomości przed Dyrektora Biblioteki.  
3. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo,
a w szczególnie nagannych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
4. Bieżące komunikaty adresowane do Czytelników umieszczane są na stronie www.mbpsiemianowice.pl, mediach społecznościowych oraz poprzez powieszenie informacji w widocznym miejscu w poszczególnych filiach.
5. Zmiany w Regulaminie podawane są Czytelnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.mbpsiemianowice.pl oraz wywieszenie we wszystkich filiach MBP. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że Czytelnik przyjął je do wiadomości.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.07.2020 r.