REGULAMIN CZYTELNI
Miejskiej Biblioteki Publicznej
 im. Anny Szaneckiej
w Siemianowicach Śląskich

§ 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA

1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy.
2. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, używania środków odurzających i e-papierosów, a także samowolnego prowadzenia działalności handlowej oraz kolportowania materiałów reklamowych, ulotek itp.
3. Na terenie Czytelni nie mogą przebywać ani korzystać ze zbiorów Biblioteki osoby:
a) zachowujące się agresywnie lub w inny sposób zagrażające bezpieczeństwu pracowników Biblioteki, innych Czytelników lub zbiorów,
b) nietrzeźwe lub będące pod wpływem innych środków odurzających,
c) które swoim zachowaniem bądź z powodu higieny osobistej, uniemożliwiają swobodne korzystanie ze zbiorów Biblioteki przez innych Czytelników bądź normalne funkcjonowanie Biblioteki,
d) nie stosujące się do wewnętrznych regulacji obowiązujących na terenie Biblioteki bądź też naruszające porządek publiczny.
4. Korzystanie z księgozbioru Czytelni jest bezpłatne (z wyjątkiem usług reprograficznych).
5. W Czytelni można korzystać z własnego komputera przenośnego. Użytkownicy, którzy korzystają z własnego komputera lub komputera stacjonarnego są zobowiązani do przestrzegania ciszy.
6. W Czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy.
7. Przyniesienie ze sobą materiałów własnych (książki, czasopisma) Czytelnik jest zobowiązany zgłosić bibliotekarzowi.
8. Bibliotekarz posiada prawo wglądu do materiałów bibliotecznych Biblioteki, z których korzysta Czytelnik.
9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Czytelników przyniesione do Czytelni.
10. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za powierzone materiały biblioteczne.


§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kwestie związane z ochroną danych osobowych, przetwarzanych przez Bibliotekę, określa § 2 Regulaminu Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej.


§ 3. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU

1. W Czytelni korzystać można ze zbiorów Czytelni oraz z innych zbiorów Biblioteki (przyniesione ze sobą książki należy zgłosić bibliotekarzowi).
2. Ze zbiorów Czytelni Użytkownik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
3. Jednorazowo Czytelnikowi udostępnia się nie więcej niż 10 pozycji.
4. Jeżeli Czytelnik zamierza w następnych dniach korzystać z książki dostarczonej spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może ją zatrzymać w Czytelni do dyspozycji Czytelnika.
5. Wypożyczonych zbiorów nie wolno wynosić z Czytelni.
6. Przed opuszczeniem Czytelni Czytelnik zwraca bibliotekarzowi wykorzystane materiały.
7. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący Czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych
i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.
8. Książki z magazynu, roczniki czasopism z lat ubiegłych, należy zamawiać u dyżurującego bibliotekarza telefonicznie lub osobiście z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
9. Złożone zamówienie jest ważne 5 dni od daty przygotowania.
10. Czytelnik może zarezerwować książki lub czasopisma, z których korzysta ktoś inny.
11. Jeżeli na książkę lub czasopismo jest kilka zamówień jednocześnie, bibliotekarz wyznacza kolejność i czas korzystania z tej pozycji.


§ 4. WYPOŻYCZANIE

1. Czytelnik chcący wypożyczyć zbiory z Czytelni do domu (czasopisma lub książki), przy zapisie powinien:
a) okazać aktualny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem, adresem i numerem ewidencyjnym (PESEL), jak np. dowód osobisty, legitymacja szkolna, Karta Pobytu lub Karta Stałego Pobytu; w przypadku osoby nieposiadającej dokumentu potwierdzającego adresu zameldowania bądź stałego adresu zamieszkania na terytorium RP, osoba taka zobowiązana jest do przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią adresu do korespondencji na terytorium RP,
b) na deklaracji czytelnika własnoręcznym czytelnym podpisem potwierdzić poprawność wprowadzonych danych oraz zobowiązać się do przestrzegania regulaminów obowiązujących w Bibliotece,
c) w przypadku braku adnotacji dotyczącej adresu w dokumencie uprawniającym do zapisu czytelnik, składa pisemne oświadczenie o adresie zamieszkania i adresie do korespondencji,
d) za osoby niewidzące lub niedowidzące deklarację czytelnika podpisuje osoba przez nią upoważniona i w jej obecności, która winna okazać aktualny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Upoważniona osoba posiadająca stosowne pełnomocnictwo bądź dokument urzędowy upoważniający do składania oświadczeń woli może dokonać samodzielnie zapisu do Biblioteki osoby niewidzącej lub niedowidzącej.
2. Za Czytelnika w wieku do lat 16 odpowiada i podpisuje deklarację czytelnika rodzic lub inny opiekun prawny lub wskazany przez niego pełnomocnik .
3. Dłużnik Biblioteki nie może być osobą, o której mowa w ust. 2 powyżej.
4. Nieuregulowanie zobowiązań wobec Biblioteki za Czytelnika do lat 16 uniemożliwia zapisanie i korzystanie ze zbiorów Czytelni przez rodzica lub opiekuna prawnego tego Czytelnika.
5. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych,
w tym osoby upoważnionej, wyszczególnionych w deklaracji czytelnika.
6. Likwidacja konta czytelniczego możliwa jest na wniosek Czytelnika oraz wyłącznie po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki. Konto Czytelnika zostanie zlikwidowane, dane osobowe Czytelnika usunięte z bazy danych czytelników Biblioteki, a deklaracja (zobowiązanie) zniszczone, w momencie wypełnienia lub wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece i uprawnień przysługujących Bibliotece.
7. Likwidacja konta jest operacją nieodwracalną; ponowne skorzystanie z usług Biblioteki wymagać będzie nowego zapisu. Dane osobowe, które nie są niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece i uprawnień Jej przysługujących, zostaną usunięte niezwłocznie po otrzymaniu wniosku od Czytelnika, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej.
8. Konto Czytelnika, na którym nie zarejestrowano żadnej operacji przez okres dłuższy niż 5 lat, zostanie zlikwidowane, jego dane osobowe usunięte z bazy danych Czytelników Biblioteki, a deklaracja (zobowiązanie) zniszczone. Likwidacja konta następuje tylko wtedy, gdy Czytelnik nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.
9. W przypadku śmierci Czytelnika – na podstawie urzędowo potwierdzonego zgonu – jego konto zostanie zlikwidowane, dane osobowe usunięte z bazy danych, a deklaracja (zobowiązanie) zniszczone, w momencie wypełnienia lub wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece i uprawnień przysługujących Bibliotece. Dane osobowe, które nie są niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece i uprawnień jej przysługujących, zostaną usunięte niezwłocznie. Likwidacja konta następuje tylko wtedy, gdy Czytelnik nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.
10. Biblioteka udostępnia archiwalne czasopisma na zewnątrz, za pośrednictwem bibliotekarza.
11. Każdorazowo można wypożyczyć do 5 książek lub/i 10 egzemplarzy czasopism archiwalnych na okres 1 tygodnia.
12. Użytkownik może przedłużyć termin zwrotu prasy nie więcej niż 3 razy, każdorazowo na okres 7 dni, o ile nie ma zapotrzebowania na dane pozycje.
13. Prośba o prolongatę winna być zgłaszana najpóźniej w dniu poprzedzającym termin zwrotu książek.
14. Nie można prolongować książek zarezerwowanych lub przetrzymanych.
15. O możliwości krótkoterminowego wypożyczenia danej pozycji każdorazowo decyduje bibliotekarz.


§ 5. REPROGRAFIA ZBIORÓW

1. Czytelnik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na własny użytek, do reprodukowania materiałów bibliotecznych.
2. Nie wykorzystuje się do odbitek kserograficznych z:
części zbiorów specjalnych,
publikacji wydanych do 1949 roku,
egzemplarzy, których kopiowanie nie jest możliwe ze względów technicznych,
egzemplarzy w złym stanie.
3. Koszty reprografii pokrywa Czytelnik, zgodnie z obowiązującym Cennikiem.


§ 6. POSZANOWANIE ZBIORÓW

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek i czasopism będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki, czasopism odpowiada Czytelnik.
3. Naprawienie szkody spowodowanej zagubieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem książki, czasopisma może mieć formę:
a) odkupienia identycznego dzieła,
b) zakupienia wydawnictwa wskazanego przez bibliotekarza,
c) przyjęcia przez Bibliotekę książki (książek)/ czasopism zaproponowanych przez Czytelnika po sprawdzeniu przydatności w zbiorach,
d) pokrycia w razie potrzeby kosztów oprawy książki,
e) wpłacenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości dwukrotnej średniej ceny książki/czasopisma z roku poprzedniego.
4. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.


§ 7. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Za przetrzymywanie książek/czasopism ponad termin określony w § 3 pkt. 12 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 4 zł od każdego woluminu za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu.
2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Koszty upomnienia wynoszą 5 zł.
3. Każde upomnienie zobowiązuje Czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymywanie książek.
4. Osoby przetrzymujące książki i/lub czasopisma nie mogą korzystać z Czytelni do czasu zwrotu książek i/lub czasopism i uregulowania należnej kwoty.
5. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
6. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Biblioteki niemożliwy jest zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, Biblioteka nie nalicza opłat za ich przetrzymywanie za okres trwania przyczyny uniemożliwiającej ich zwrot.
7. Jeżeli Czytelnik nie dokona zwrotu materiałów bibliotecznych lub nie uiści opłat, traci prawo do wypożyczania zbiorów Biblioteki aż do momentu spłaty całego zadłużenia i/lub zwrotu materiałów bibliotecznych, a Biblioteka ma prawo dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa (m.in. zgodnie z art. 714-719 Kodeksu cywilnego).


§ 8. ZASADY UMARZANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU ODSZKODOWAŃ ORAZ KAR I KOSZTÓW UPOMNIENIA

1. Dyrektor Biblioteki może w indywidualnych sprawach umarzać zobowiązania finansowe z powyższych tytułów, tzn. w sytuacjach określonych w Uchwale Rady Miasta
w sprawie: określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie (Miastu) Siemianowice Śląskie lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu i osób uprawnionych do udzielania ulg.
2. Umarzanie zobowiązań finansowych wymaga pisemnego wniosku Czytelnika
o umorzenie wraz z uzasadnieniem. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
3. Kara finansowa może być rozłożona Czytelnikowi na raty.

§ 9. SKARGI I WNIOSKI

1. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą składać w Sekretariacie Biblioteki osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.
2. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


§ 10. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć na określony czas placówki biblioteczne lub ograniczyć zakres ich pracy, z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
2. W przypadku długotrwałego zamknięcia (trwającego powyżej 3 miesięcy kalendarzowych) lub likwidacji placówki zwrot materiałów bibliotecznych możliwy będzie w placówce lub placówkach wskazanych przez Bibliotekę w specjalnym komunikacie, podanym do wiadomości przed Dyrektora Biblioteki.
3. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie nagannych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe pozbawiony prawa korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
4. Bieżące komunikaty adresowane do Czytelników umieszczane są na stronie www.mbpsiemianowice.pl mediach społecznościowych oraz poprzez powieszenie informacji w widocznym miejscu w poszczególnych filiach.
5. Zmiany w Regulaminie podawane są Czytelnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.mbpsiemianowice.pl, oraz wywieszenie we wszystkich filiach MBP. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że Czytelnik przyjął je do wiadomości.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.07.2020 r.