Deklaracja dostępności
 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://www.mbpsiemianowice.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-07-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych

Wyłączenia:
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Mikus, adres poczty elektronicznej informatyk@mbpsiemianowice.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2281329 wew. 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku przy al. Sportowców 3 jest utrudnione dla osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W holu znajduje się wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku.
Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Przed budynkiem Biblioteki wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne: Brak

Filia nr 1 ul. Żeromskiego 13a
Placówka funkcjonuje na parterze budynku mieszkalnego. Do wejścia od strony ulicy Żeromskiego prowadzi 6 schodów zewnętrznych. Brak podjazdu lub pochylni.

Filia nr 2 ul. Niepodległości 45
Biblioteka znajduje się w budynku Siemianowickiego Centrum Kultury. Do wejścia biblioteki prowadzi 5 schodów zewnętrznych. Brak podjazdu lub pochylni.

Filia 4 ul. Szymanowskiego 11
Biblioteka znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 16. Biblioteka posiada oddzielne wejście do placówki. Brak podjazdu lub pochylni.

Filia 5 ul. Sobieskiego 11
Filia mieści się na parterze kamienicy. Wejście do placówki bezpośrednio od ulicy Sobieskiego. Brak schodów.

Filia 7 ul. Fojkisa 2
Biblioteka znajduje się na parterze budynku mieszkalnego. Brak schodów

Filia 8 ul. Zgrzebnioka 43a
Biblioteka znajduje się na 1 piętrze budynku. Do placówki prowadzą 4 schody zewnętrzne oraz 21 wewnętrznych. Brak windy.

Filia 9 ul. Powstańców 54a
Biblioteka znajduje się na 1 piętrze budynku. Do placówki prowadzą 3 schody zewnętrzne oraz 23 wewnętrznych. Brak windy.

Filia 10 ul. Jaworowa 2
Filia mieści się na parterze. Brak schodów przy wejściu.