Załącznik do Uchwały Nr 389/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 27 czerwca 2013 r.

 

STATUT
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne §1
Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich, zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:
1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U, z 2012 r. poz. 642 z późn. zmianami),
2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594),
4) Uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Siemianowicach Śląskich z 21 stycznia 1948 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej,
5) Niniejszego Statutu.

§ 2


1. Siedziba Biblioteki znajduje się w Siemianowicach Śląskich przy Al. Sportowców 3.
W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzą Biblioteka Centralna przy Al. Sportowców 3 oraz filie biblioteczne:
1) Filia Nr 1 - ul. Fojkisa 4
2) Filia Nr 2 - ul. Niepodległości 45
3) Filia Nr 4 - ul. Szymanowskiego 11
4) Filia Nr 5 - ul. Sobieskiego 11
5) Filia Nr 8 - ul. Zgrzebnioka 43a
6) Filia Nr 9 - ul. Powstańców 54a
7) Filia Nr 10 - ul. Jaworowa 2
8) Filia Nr 11 - Szpital Nr 2 - ul. 1 -go Maja 9
2. Biblioteka prowadzi działalność na obszarze Miasta Siemianowice Śląskie oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3


1. Organizatorem Biblioteki jest Miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie zwane dalej Organizatorem.
2. Organizator zapewnia Bibliotece środki potrzebne do utrzymania i rozwoju odpowiadające jej zadaniom.

§4

Biblioteka posiada osobowość prawną i wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod nr 1.

§5

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska, a bezpośredni w imieniu Organizatora Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie.

§6

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Rozdział 2.
Zakres działania Biblioteki

§7

1. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.
2. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§8

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta,
3) prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
4) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej i wydawniczej,
5) organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,
6) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,
7) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i oświatowych potrzeb społeczeństwa,
8) doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki,
9) doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie.

§9

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

Rozdział 3.
Nadzór i zarządzanie Biblioteką

§10


1. Działalnością Biblioteki zarządza Dyrektor, reprezentuje ją na zewnątrz i posiada uprawnienia pracodawcy.
2. Dyrektor działa i podejmuje decyzje samodzielnie oraz ponosi za to pełną odpowiedzialność.
3. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki, w tym w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych, uprawniony jest Dyrektor.
4. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§11

1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.
2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowania stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

§12

1. W Bibliotece może być tworzone Kolegium, które jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora.
2. Skład i tryb działania Kolegium określa regulamin organizacyjny Biblioteki. -

§13

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§14


1. (uchylony)1
2. Regulamin organizacyjny w imieniu Organizatora opiniuje Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie.

§15
___________________


§ 14 ust 1 uchylony uchwałą Nr 30/2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 389/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 r. poz. 1450)

Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia i fundacje utworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 4.

Zasady gospodarki finansowej

§16

5. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia, zapewnia jej ochronę oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
6. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem dotacji Organizatora.
7. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.

§17

Biblioteka pokrywa bieżące koszty i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. Przychodami Biblioteki są:
1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3) dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
4) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
5) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów,
6) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§18

Biblioteka tworzy fundusze na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.

§19

Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.

§20

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową Biblioteki.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§21

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki dokonuje Rada Miasta Siemianowice Śląskie na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach,
2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.