Regulamin korzystania z oferty edukacyjnej i kulturalnej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej
w Siemianowicach Śląskich

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach edukacyjnych i kulturalnych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich, zwaną dalej Organizatorem. Siedziba Organizatora – 41-100 Siemianowice Śląskie, al. Sportowców 3
2. Przez imprezę rozumie się wszelkie wydarzenia edukacyjne i kulturalne organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.
3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Z oferty imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
5. Udział dzieci i młodzieży do 18 roku życia w wybranych imprezach możliwy jest za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
6. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi i młodzieżą w trakcie imprezy ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku zorganizowanych grup dzieci lub młodzieży szkolnej - nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

§ 2 Zasady uczestnictwa w imprezach

1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
2. Imprezy organizowane przez Organizatora są bezpłatne.
3. W przypadku wycieczek i imprez plenerowych chętni uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność oraz ponoszą koszty transportu, indywidualnego ubezpieczenia oraz w szczególnych przypadkach koszty biletów wstępu.
4. W imprezach mogą uczestniczyć jedynie osoby, których stan zdrowia pozwala na ich uczestnictwo oraz których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu pozostałych uczestników.
5. Rodzic/opiekun w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka. Dziecko powinno być odebrane z placówki przez opiekuna, który je pozostawił, chyba że opiekun na piśmie upoważni inną osobę do odbioru dziecka.
6. Wszystkie osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Organizatora i przebywające na terenie, gdzie odbywają się zajęcia, zobowiązane są do zachowania się
w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania porządku oraz obowiązujących regulaminów.
7. Na teren, gdzie odbywają się zajęcia zabrania się wnoszenia oraz posiadania broni i innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych.
8. W przypadku podejrzenia, że osoba wnosi lub posiada przedmioty, o których mowa w § 2 pkt.7 Regulaminu, pracownik Organizatora wzywa Policję lub inne uprawnione służby w celu weryfikacji zawartości jej bagaży i odzieży.
9. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy:
- osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w § 2 pkt. 8 Regulaminu,
- osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
- osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
- osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie, albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
10. Wprowadzanie zwierząt na teren imprezy organizowanej przez Organizatora możliwe jest
w szczególnych przypadkach (np. imprezy dedykowane zwierzętom) po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie, gdzie odbywa się impreza.
12. Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia wszelkich dozwolonych prawem środków, mających na celu zachowanie porządku publicznego, ochrony osób i mienia.
13. Uczestnik imprezy w razie zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla osób i mienia na terenie, gdzie odbywa się impreza zobowiązany jest:
- natychmiast powiadomić pracownika Organizatora,
- stosować się do poleceń pracowników Organizatora oraz przedstawicieli odpowiednich służb.

§ 3 Zmiany terminu imprezy

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez oraz do zmian terminów imprez.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
3. Informacja dotycząca odwołania imprezy bądź zmiany jej terminu podawana jest na stronie internetowej Organizatora (www.mbpsiemianowice.pl) oraz mediach społecznościowych.


§ 4 Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich, al. Sportowców 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej oraz w siedzibie Administratora danych.
2. Zdjęcia, fotorelacje i filmy promujące Organizatora i jego działalność mogą być publikowane na stronie internetowej Organizatora (www.mbpsiemianowice.pl) i miasta Siemianowice Śląskie oraz w innych mediach (prasa, Internet, telewizja).
3. Zgodnie z art. 81 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) rozpowszechnianie wizerunku (a więc przetwarzanie tej danej osobowej) co do zasady wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej chyba, że jest to wizerunek osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
4. W wybranych imprezach uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie przedstawiać informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
5. Jeżeli korzystający nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych swoich lub podopiecznego, a w szczególności na publikację wizerunku, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi MBP im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich lub pracownikowi Biblioteki przed rozpoczęciem imprezy.
6. Podczas imprez organizowanych przez Organizatora zabrania się dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku bez uprzedniej zgody Organizatora.
7. Nieuprawnione rozpowszechnianie obrazu czy dźwięku oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku uczestników zajęć i imprez bibliotecznych skutkować może odpowiedzialnością prawną.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Skargi i wnioski uczestnicy zajęć i imprez bibliotecznych mogą zgłaszać w sekretariacie MBP im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich.
2. Uczestnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo,
a w szczególnie nagannych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe/lub czasowo pozbawiony prawa uczestnictwa w imprezach. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
3. Zmiany w Regulaminie podawane są Czytelnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.mbpsiemianowice.pl oraz wywieszenie we wszystkich filiach MBP. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że Czytelnik przyjął je do wiadomości.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.07.2020 r.