Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2020

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

im. Anny Szaneckiej

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 lipiec 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

 1. Rozdział I – Postanowienia ogólne str.  3
 2. Rozdział II – Misja i cele działania str.  3
 3. Rozdział III – Organizacja Biblioteki str.  4
 4. Rozdział IV – Zakres działania Dyrektora str. 5
 5. Rozdział V – Zakres działania Głównego Księgowego  str. 6
 6. Rozdział VI – Zakres działania Specjalisty ds. Sieci Bibliotecznej  str.  6
 7. Rozdział VII – Zakresy działania komórek organizacyjnych str.  7
  1. Dział Kadr i Administracji str.  7
  2. Dział Promocji i Projektów str.  8
  3. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów str.  9
  4. Dział Udostępniania str. 10
  5. Dział dla Dzieci i Młodzieży str. 12
  6. Dział Informatyczny str. 13
 8. Filie str. 14 
 9. Rozdział VIII – Kolegium Biblioteczne str. 15
 10. Rozdział IX – Przepisy końcowe str. 16
 11. Załączniki do Regulaminu:
 • załącznik nr 1 Schemat organizacyjny
 • załącznik nr 2 Wykaz Filii

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej zwanej dalej Biblioteką określa jej strukturę organizacyjną, zasady działania, w tym formy i zakres działania poszczególnych Działów i stanowisk pracy.

 

§2

Biblioteka działa na podstawie:

 1. Ustawy o Bibliotekach.
 2. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 3. Statutu nadanego Uchwałą  nr 389/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 czerwca 2013 r. (z późn. zm.).
 4. Niniejszego Regulaminu.

 

§3

Porządek i pracę poszczególnych komórek organizacyjnych Biblioteki określają regulaminy wewnątrzzakładowe.

 

 

 

Rozdział II

Misja, wizja i cele działania

§4

Misją Miejskiej Biblioteki jest wzbogacanie życia mieszkańców Siemianowic Śląskich poprzez łączenie ludzi, informacji, wiedzy i idei.

 

§5

Wizją Miejskiej Biblioteki jest stworzenie instytucji kreatywnej, otwartej na potrzeby mieszkańców oraz na współpracę z różnymi instytucjami. Miejsce spotkań, sposób spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań, dostarczania wiedzy, a także poszanowania tradycji i dbanie o dziedzictwo kulturowe miasta i regionu.

 

§6

Celem Miejskiej Biblioteki jest udostępnianie przestrzeni wraz z jej infrastrukturą mieszkańcom Siemianowic Śląskich i stworzenie w niej prężnie działającego ośrodka życia lokalnego oraz dążenie do uzyskania światowych standardów nowoczesnej biblioteki multimedialnej o szerokich funkcjach informacji naukowej.

 

Rozdział III

Organizacja Biblioteki

§7

 1. Strukturę organizacyjną Biblioteki tworzą komórki organizacyjne:
 1. Dyrektor
 2. Główny Księgowy  
  • Dział Finansowo – Księgowy
 3. Specjalista ds. Sieci Bibliotecznej
 4. Dział Kadr i Administracji:
  • Pracownik Kadr i Administracji, Pracownicy Gospodarczy
 5. Dział Promocji i Projektów:
  • Pracownicy ds. Promocji i PR, Zespół ds. Projektów
 6. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
  • Kierownik i Bibliotekarze
 7. Dział Udostępniania
 • Kierownik i Bibliotekarze
 1. Dział dla Dzieci i Młodzieży
  • Kierownik i Bibliotekarze
 2. Dział Informatyczny – Czytelnia Internetowa
  • Informatyk
 3. Filie biblioteczne:
  • Bibliotekarze
 4. Inspektor BHP
 5. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 6. Kolegium Biblioteczne

 

II. Schemat organizacyjny stanowi Załącznik nr 1

 

§8

Na czele Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Działu Udostępniania i Działu dla Dzieci i Młodzieży stoją Kierownicy, którzy zgodnie z zakresem czynności kierują ich pracą
i odpowiadają bezpośrednio przed Specjalistą ds. Sieci Bibliotecznej za powierzony im majątek, właściwą organizację pracy oraz należyte wykonywanie obowiązków przez pracowników.

 

§9

W Bibliotece zatrudnieni są Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Inspektor BHP.

 

§ 10

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 1. Inspektora zatrudnia Dyrektor Biblioteki i podlega on bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki.
 2. Zakres działania i odpowiedzialność reguluje umowa cywilno-prawna, zawarta
  z podmiotem mającym stosowne uprawnienia i prowadzącym działalność w tym zakresie.

 

§ 11

Inspektor ds. B.H.P. 

 1. Inspektora ds. BHP zatrudnia Dyrektor Biblioteki i podlega on bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki.
 2. Zakres działania i odpowiedzialność reguluje umowa cywilno-prawna, zawarta
  z podmiotem mającym stosowne uprawnienia i prowadzącym działalność w tym zakresie.

 

 

Rozdział IV

Zakres działania Dyrektora

§12

 1. Dyrektor zarządza i kieruje Biblioteką oraz reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.
 2. Biblioteka jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy. Dyrektor zatrudnia pracowników Biblioteki.

§13

Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za działalność Biblioteki, a w szczególności za:

 1. Opracowanie i realizację planów działalności podstawowej, finansowej i merytorycznej oraz sprawozdawczość w tym zakresie.
 2. Prawidłową organizację pracy.
 3. Podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych.
 4. Przydzielanie spraw i czynności pracownikom na stanowiskach kierowniczych oraz samodzielnych.
 5. Należyte gospodarowanie etatami i funduszem płac.
 6. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki.
 7. Prognozowanie i programowanie rozwoju sieci bibliotecznej.
 8. Rozwój i upowszechnianie czytelnictwa.
 9. Zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp oraz przeciwpożarowych.
 10. Przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
 11. Racjonalną gospodarkę majątkiem Biblioteki.
 12. Wydawanie zarządzeń, decyzji wewnętrznych, regulaminów we wszystkich dziedzinach organizacji pracy, obowiązków pracowników i zasad funkcjonowania Biblioteki.
 13. Współpracę z władzami miasta Siemianowice Śląskie.

 

§14

 1. Korespondencję wychodzącą z Biblioteki podpisuje Dyrektor, w szczególnych wypadkach Dyrektor może upoważnić inną osobę do podpisywania pism wychodzących.
 2. Korespondencję przedkładaną do podpisu Dyrektorowi parafują Pracownicy prowadzący sprawę, w przypadku umów i innych spraw finansowych dodatkowo wymagana jest parafa Głównego Księgowego.

 

§15

Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:

 1. Główny Księgowy.
 2. Specjalista ds. Sieci Bibliotecznej.
 3. Pracownik Działu Kadr i Administracji.
 4. Pracownicy Działu Promocji i Projektów.
 5. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 6. Inspektor BHP.

 

§16

W okresie nieobecności Dyrektora jego obowiązki przejmuje Specjalista ds. Sieci Bibliotecznej zgodnie z powierzonym pełnomocnictwem.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Zakres działania Głównego Księgowego

 

§17

 1. Główny Księgowy kieruje pracą Działu Finansowo – Księgowego. Główny Księgowy odpowiada przed Dyrektorem za właściwą organizację pracy działu i należyte wykonywanie zadań objętych zakresem działania.
 2. W skład Działu wchodzą pracownicy:
 • Pracownik ds. Płac/Kasjer

 

§18

Do zadań Głównego Księgowego należy:

 1. Prowadzenie księgowości zgodnie z przepisami obowiązującymi instytucje kultury.
 2. Prowadzenie ewidencji księgowej.
 3. Organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych.
 4. Przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg rachunkowych, dokumentów i wszelkich środków pieniężnych.
 5. Nadzorowanie realizacji gospodarki finansowej Biblioteki.
 6. Prawidłowe, terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych, zgodnych ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami.
 7. Sprawowanie wewnętrznej kontroli finansowej.
 8. Opracowywanie planów finansowych Biblioteki.
 9. Prowadzenie rozliczeń dotacji celowych i dotacji podmiotowej.
 10. Regulowanie zobowiązań finansowych Biblioteki.
 11. Prowadzenie ksiąg majątkowych Biblioteki.
 12. Koordynowanie i nadzorowanie terminowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami czynności inwentaryzacyjnych jednostki, łącznie z dokonywaniem wyceny i rozliczenia księgowego inwentaryzacji.
 13. Prowadzenie obsługi kasowej.
 14. Sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych i informacji dotyczących realizacji planu finansowego.
 15. Sporządzanie listy płac oraz innych świadczeń pieniężnych dla pracowników i innych osób fizycznych.
 16. Sporządzanie dokumentacji podatkowej oraz ubezpieczeniowej ZUS, sporządzanie sprawozdań do GUS, PFRON.
 17. Przestrzeganie tajemnicy o informacjach niejawnych.

 

ROZDZIAŁ VI

Zakres działania Specjalisty ds. Sieci Bibliotecznej

 

§19

Specjalista ds. Sieci Bibliotecznej odpowiada przed Dyrektorem i ponosi pełną odpowiedzialność za właściwą organizację i funkcjonowanie sieci bibliotecznej, w tym Filii,
a w szczególności za:

 1. Całokształt pracy merytorycznej Biblioteki.
 2. Organizację placówek nowych, po remontach, likwidację placówek – w zakresie merytorycznym.
 3. Realizację planu kontroli księgozbiorów.
 4. Sporządzanie analiz dotyczących działalności Biblioteki w tym planów i sprawozdań rocznych.
 5. Statystykę GUS oraz sprawozdawczość.
 6. Realizację planu szkoleń wewnątrzzakładowych.
 7. Organizację praktyk dla nowozatrudnionych, uczniów, studentów i wolontariuszy.
 8. Realizację planów w zakresie upowszechniania książki i czytelnictwa.
 9. Monitorowanie stanu czytelnictwa, zasięgu usług bibliotecznych.
 10. Inicjowanie usprawnień i innowacyjnych rozwiązań w pracy Biblioteki i obsłudze czytelników.
 11. Współpracę z bibliotekami innych sieci i organizacjami oraz instytucjami w zakresie pracy kulturalno – oświatowej.
 12. Nadzór merytoryczny nad zintegrowanym systemem bibliotecznym.

 

§20

Specjalista ds. Sieci Bibliotecznej sprawuje nadzór merytoryczny nad:

 1. Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.
 2. Działem Udostępniania.
 3. Działem dla Dzieci i Młodzieży.
 4. Działem Informatycznym.
 5. Filiami bibliotecznymi.

 

§21

 

W okresie nieobecności Dyrektora Specjalista ds. Sieci Bibliotecznej przejmuje jego obowiązki w zakresie zgodnym z powierzonym pełnomocnictwem.

 

ROZDZIAŁ VII

Zakres działania komórek organizacyjnych

 

 1. Dział Kadr i Administracji

§22

 1. Dział Kadr i Administracji tworzą:
 • Pracownik ds. Kadr i Administracji, który podlega Dyrektorowi.
 • Pracownicy Gospodarczy, którzy podlegają Pracownikowi ds. Kadr i Administracji.

 

§23

W zakresie spraw kadrowych do obowiązków Pracownika ds. Kadr i Administracji należy:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Załatwianie formalności związanych z przyjmowaniem, awansowaniem, przeszeregowaniem, przenoszeniem, zwalnianiem, odznaczaniem, nagradzaniem
  i karaniem pracowników z uwzględnieniem ochrony danych osobowych.
 • Organizowanie i prowadzenie ewidencji kadrowej.
 • Prowadzenie sprawozdawczości kadrowej w tym: ewidencja – rozliczenie obecności
  w pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień chorobowych i innych nieobecności.
 • Załatwianie spraw związanych z wyjazdami i przyjazdami służbowymi (delegacje, rezerwacja hoteli itp.).
 • Prowadzenie sprawozdawczości GUS dotyczącej zatrudnienia.
 • Współdziałanie w opracowaniu założeń polityki kadrowej.
 • Gromadzenie, przechowywanie, archiwizacja i aktualizacja dokumentacji kadrowej.

 

 

§24

W zakresie spraw organizacyjno – administracyjnych i zaopatrzenia:

 • Obsługa kancelaryjna i administracyjna Biblioteki.
 • Zaopatrywanie Biblioteki w niezbędny sprzęt, materiały biurowe, środki czystości i inne zgodnie z zamówieniami publicznymi oraz kontrola ich wykorzystania.
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie zamówień publicznych, w tym planu zamówień.
 • Przygotowanie projektów umów cywilno – prawnych.
 • Prowadzenie ewidencji zarządzeń Dyrektora Biblioteki.
 • Prowadzenie innych zadań organizacyjnych (skarg, wniosków itp).
 • Prowadzenie wysyłki korespondencji.
 • Prowadzenie ewidencji poczty wchodzącej i wychodzącej.
 • Archiwizowanie dokumentów Biblioteki i odpowiednie ich zabezpieczenie.
 • Sporządzanie rocznych planów rzeczowych na wykonanie napraw, remontów i inwestycji.
 • Nadzór nad pracownikami gospodarczymi realizującymi zadania określone w ich zakresach czynności.
 • Prowadzenie magazynów sprzętów, środków czystości, artykułów piśmienniczych, plastycznych.
 • Administrowanie lokalami bibliotecznymi (ewidencja czynszów, zużycia energii itp.).

 

§25

W zakresie spraw BHP i ochrony ppoż. Pracownik ds. Kadr i Administracji współdziała ze Zleceniobiorcą, który wykonuje zadania w zakresie BHP i ochrony ppoż.

 

§26

W zakresie bezpieczeństwa informacji Pracownik ds. Kadr i Administracji współdziała ze Zleceniobiorcą , który wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

§27

Do zadań Pracowników Gospodarczych należy:

 1. Utrzymywanie porządku i czystości w budynku biblioteki i budynkach fili.
 2. Utrzymanie porządku i czystości na zewnątrz tych budynków.
 3. Konserwacja pomieszczeń i urządzeń.
 4. Właściwe zabezpieczenie i ochrona mienia.
 5. Zlecania i nadzór prac remontowych.
 6. Bieżące kontrole urządzeń wodno – kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych, gazowych, wc itp.
 7. Zapewnienie porządku, bezpieczeństwa, higieniczno- sanitarnych warunków pracy.
 8. Obsługa i konserwacja urządzeń, drobne naprawy, usuwanie awarii, zlecenie napraw.
  1. Dział Promocji i Projektów

§28

Dział Promocji i Projektów tworzą Specjaliści ds. Promocji i PR, którzy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.

§29

Do zadań Pracowników Działu należy:

 1. Podejmowanie działań mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki oraz popularyzację i rozpowszechnianie jej działań
 2. Opracowanie i nadzór nad systemem identyfikacji biblioteki.
 3. Opracowanie planów rozwoju biblioteki, filii i ich modernizacja.
 4. Opracowanie założeń strategii oraz planów promocyjnych i marketingowych.
 5. Przygotowanie koncepcji projektów i wniosków dotyczących pozyskania środków pozabudżetowych oraz koordynowanie ich realizacji.
 6. Koordynowanie prac Zespołu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.
 7. Monitorowanie i analiza aktualnej oferty szkoleniowej we współpracy z Kierownikami Działów i wnioskowanie o udział Pracowników Biblioteki w danym szkoleniu.
 8. Organizacja filii bibliotecznych, w tym łączenie, likwidacja, modernizacja.
 9. Współpraca z innymi bibliotekami, wydawnictwami, placówkami kulturalno-oświatowymi, ze stowarzyszeniami, a w szczególności z Siemianowickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
 10. Opracowanie informacji o działalności Biblioteki w zakresie działań kulturotwórczych
  i animacyjnych.
 11. Promocja Biblioteki w mediach, środowisku lokalnym, w prasie branżowej i portalach społecznościowych.
 12. Aktualizacja informacji o Bibliotece na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych
 13. Obsługa poczty elektronicznej.
 14. Gromadzenie dokumentacji elektronicznej dotyczącej działalności animacyjnej Biblioteki.
 15. Współpraca z placówkami upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi
  i twórczymi w zakresie upowszechniania czytelnictwa.
 16. Organizacja wystaw, innych działań animacyjnych
 17. Organizacja nowych form pracy Biblioteki na rzecz środowiska.
 18. Współpraca z innym Działami Biblioteki.

 

 1. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

 

§30

 1. Pracą Działu kieruje Kierownik, który odpowiada bezpośrednio przed Specjalistą ds. Sieci Bibliotecznej za właściwą organizację pracy działu i należyte wykonanie zadań objętych zakresem działania.
 2. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów obsługuje Bibliotekę Centralną i Filie biblioteczne.

 

§31

 1. Do zadań Kierownika Działu należy:
 1. Organizowanie pracy oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do jej usprawnienia.
 2. Nadzór nad właściwym spełnianiem obowiązków przez pracowników w zakresie zagadnień merytorycznych i dyscypliny pracy.
 3. Wydawanie poleceń służbowych podległym pracownikom.
 4. Ustalanie projektów zakresów czynności.
 5. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp.
 6. Przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora w zakresie należącym do właściwości działu.
 7. Sporządzanie okresowych planów pracy oraz sprawozdań z działalności.
 8. Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami i przekazywanie ich do wiadomości podległym pracownikom.
 9. Przestrzeganie zasad oszczędnego i efektywnego gospodarowania.
 10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.
 11. Przedstawianie przełożonemu informacji o problemach i potrzebach związanych
  z realizacją zadań i funkcjonowaniem działu.
 12. Składanie propozycji rozwiązania problemów lub wprowadzenia zmian w organizacji działu.
 1. Do zadań Pracowników Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należy:
 1. Ustalenie zasad doboru materiałów bibliotecznych w oparciu o potrzeby środowiska.
 2. Planowanie struktury zbiorów.
 3. Uzupełnianie zbiorów Biblioteki Centralnej i jej sieci drogą zakupu z hurtowni, księgarń, z innych źródeł, darami i wymianą międzybiblioteczną.
 4. Ewidencja sumaryczna zbiorów.
 5. Ustalanie ilości i jakości według kryteriów rozdziału nabywanych materiałów bibliotecznych, ich przekazywanie poszczególnym placówkom w mieście.
 6. Właściwe gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na zakup materiałów bibliotecznych, uzgadnianie z Działem Finansowo-Księgowym wydatków w tym zakresie.
 7. Prowadzenie kart ilościowo-wartościowych księgozbioru poszczególnych placówek
  i karty zbiorczej Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz uzgadnianie stanów z Działem Finansowo – Księgowym.
 8. Uzgadnianie z filiami i Działem Finansowo – Księgowym dwa razy w roku, na dzień 30.06 i 31.12, stanu ilościowo – wartościowego księgozbioru.
 9. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zakupu zgodnie z wybranym trybem zamówienia publicznego.
 10. Rozliczanie finansowe dokumentacji z Działem Finansowo-Księgowym, sporządzanie analiz okresowych.
 11. Planowanie i realizacja zakupu materiałów bibliotecznych.
 12. Ustalanie zasad dotyczących opracowania zbiorów według obowiązujących norm.
 13. Bieżące, komputerowe opracowanie nabytków (katalogowanie, opracowanie przedmiotowe i klasyfikacja zbiorów).
 14. Opracowanie wytycznych dotyczących melioracji katalogów i reklasyfikacji zbiorów.
 15. Uzupełnianie danych w komputerowej bazie księgozbioru – nabytki z lat wcześniejszych.
 16. Melioracja bazy komputerowej księgozbioru.
 17. Pracownicy Działu pełnią zastępstwa w Bibliotece Centralnej i Filiach.

 

7.4 Dział Udostępniania

§32

 1. Pracą Działu kieruje Kierownik, który odpowiada bezpośrednio przed Specjalistą ds. Sieci Bibliotecznej za właściwą organizację pracy działu i należyte wykonanie zadań objętych zakresem działania.
 2. W ramach działu wyodrębniono wypożyczalnię i czytelnię.

 

§33

 1. Do zadań Kierownika Działu należy:
 2. Organizowanie pracy oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do jej usprawnienia.
 3. Nadzór nad właściwym wypełnianiem obowiązków przez podległych pracowników w zakresie zagadnień merytorycznych i dyscypliny pracy.
 4. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp.
 5. Prowadzenie dziennika statystycznego, sporządzanie sprawozdań statystycznych miesięcznych, rocznych GUS.
 6. Sporządzanie okresowych planów pracy oraz sprawozdań z działalności.
 7. Prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków oraz innej stosownej dokumentacji.
 8. Nadzorowanie prawidłowości pobierania opłat regulaminowych.
 9. Dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników.
 10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.
 11. Przedstawianie przełożonemu informacji o problemach i potrzebach związanych z realizacją zadań i funkcjonowaniem działu.

 

§34

 1. Do zadań Pracowników Działu w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów należy:
 1. Zbieranie i opiniowanie dezyderatów czytelniczych i przekazywanie ich Działowi Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.
 2. Przyjmowanie książek z Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz innego rodzaju nabytków.
 3. Prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków oraz innej stosownej dokumentacji.
 4. Przysposobienie techniczne zbiorów.
 5. Bieżąca akcesja czasopism.
 6. Prowadzenie katalogów oraz kartotek pomocniczych i ich melioracja.
 7. Wycofywanie książek według zaleceń Komisji ds. Zakupu i Selekcji Zbiorów.
 8. Prowadzenie kart stanu jakościowego i wartościowego zbiorów oraz uzgadnianie wartości majątkowej.
 9. Tworzenie komputerowej bazy danych księgozbioru
 10. Prenumerata czasopism.

§35

 1. Do zadań Pracowników Działu w zakresie udostępniania należy:
 1. Rejestracja czytelników.
 2. Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i na miejscu w czytelni, ewidencja wypożyczeń.
 3. Dopożyczanie i wypożyczanie zbiorów z placówek własnej sieci.
 4. Udzielanie doraźnej informacji, udzielanie informacji indywidualnych i zbiorowych oraz ich ewidencja.
 5. Organizowanie i prowadzenie upowszechniania czytelnictwa.
 6. Realizacja wybranych form kulturalno – oświatowych dostosowanych do potrzeb środowiska.
 7. Realizacja zadań w zakresie informacji – bibliograficznej i regionalnej.
 8. Gromadzenie, ewidencja i udostępnianie materiałów bibliotecznych, stanowiących warsztat bibliograficzny.
 9. Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych, użytkownikom indywidualnym i zbiorowym, innym bibliotekom i organizacjom (ustnie, telefonicznie
  i pisemnie).
 10. Prowadzenie katalogów i kartotek pomocniczych w systemie bibliotecznym (m.in. kartoteka biograficzna osób związanych z miastem, kartoteka zawartości czasopism).
 11. Sporządzanie zestawień bibliograficznych dla potrzeb czytelników, bibliotek i innych instytucji.
 12. Przygotowanie materiałów do wystaw bibliotecznych, organizowanych na terenie Biblioteki i poza nią.
 13. Obsługa wycieczek zbiorowych w Bibliotece Centralnej, prowadzenie lekcji bibliotecznych i innych zajęć z zakresu bibliografii i informacji.
 14. Gromadzenie i udostępnianie książek i czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych  związanych z miastem Siemianowice Śląskie.
 15. Wyszukiwanie informacji z przeszłości miasta w ramach współpracy z Czytelnią.
 16. Współdziałanie z innymi Działami Biblioteki.
 17. Współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, organizacjami oraz instytucjami
  i stowarzyszeniami.

 

 

 1. Do zadań pracowników działu w  zakresie administracji należy:
 1. Prowadzenie dziennika statystycznego.
 2. Prowadzenie postępowania o zwrot książek od czytelników.
 3. Pobieranie opłat regulaminowych oraz terminowe odprowadzanie gotówki do kasy Biblioteki.
 4. Bieżąca konserwacja zbiorów.
 5. Zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń.
 6. Zgłaszanie wniosków w sprawie remontów lokali oraz naprawy sprzętu i urządzeń.

 

 1. Dział dla Dzieci i Młodzieży

 

§36

Pracą Działu kieruje Kierownik, który odpowiada bezpośrednio przed Specjalistą ds. Sieci Bibliotecznej za właściwą organizację pracy Działu i należyte wykonanie zadań objętych zakresem działania.

§37

 

 1. Do zadań Kierownika działu należy:
  1. Organizowanie pracy oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do jej usprawnienia.
  2. Nadzór nad właściwym wypełnianiem obowiązków przez podległych pracowników w zakresie zagadnień merytorycznych i dyscypliny pracy.
  3. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp.
  4. Prowadzenie dziennika statystycznego, sporządzanie sprawozdań statystycznych miesięcznych, rocznych GUS.
  5. Sporządzanie okresowych planów pracy oraz sprawozdań z działalności.
  6. Prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków oraz innej stosownej dokumentacji.
  7. Nadzorowanie prawidłowości pobierania opłat regulaminowych.
  8. Dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników.
  9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.
  10. Przedstawianie przełożonemu informacji o problemach i potrzebach związanych z realizacją zadań i funkcjonowaniem działu.

 

§38

 

 1. Do zadań Pracowników Działu w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów należy:
 1. Zbieranie i opiniowanie dezyderatów czytelniczych i przekazywanie ich Działowi Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.
 2. Przyjmowanie książek z Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz innego rodzaju nabytków.
 3. Prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków oraz innej stosownej dokumentacji.
 4. Przysposobienie techniczne zbiorów.
 5. Bieżąca akcesja czasopism.
 6. Wycofywanie książek według zaleceń Komisji ds. Zakupu i Selekcji Zbiorów.
 7. Prowadzenie kart stanu jakościowego i wartościowego zbiorów oraz uzgadnianie wartości majątkowej.
 8. Prenumerata czasopism.
 9. Tworzenie komputerowej bazy danych księgozbioru.

 

 

 

 

§39

 

 1. Do zadań Pracowników Działu w zakresie udostępniania:
 1. Rejestracja czytelników.
 2. Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i na miejscu w czytelni, ewidencja wypożyczeń.
 3. Dopożyczanie i wypożyczanie zbiorów z placówek własnej sieci.
 4. Udzielanie doraźnej informacji, udzielanie informacji indywidualnych i zbiorowych oraz ich ewidencja.
 5. Organizowanie i prowadzenie upowszechniania czytelnictwa.
 6. Realizacja wybranych form kulturalno – oświatowych dostosowanych do potrzeb środowiska.
 7. Gromadzenie, ewidencja i udostępnianie materiałów bibliotecznych, stanowiących warsztat bibliograficzny.
 8. Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych, użytkownikom indywidualnym i zbiorowym, innym bibliotekom i organizacjom (ustnie, telefonicznie
  i pisemnie).
 9. Sporządzanie zestawów bibliograficznych dla potrzeb czytelników, bibliotek i innych instytucji.
 10. Przygotowanie materiałów do wystaw bibliotecznych, organizowanych na terenie Biblioteki i poza nią.
 11. Prowadzenie lekcji bibliotecznych i innych zajęć z zakresu bibliografii i informacji.
 12. Gromadzenie i udostępnianie książek i czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych  związanych z miastem Siemianowice Śląskie.
 13. Wyszukiwanie informacji z przeszłości miasta w ramach współpracy z Czytelnią.
 14. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki.
 15. Współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, organizacjami oraz instytucjami
  i stowarzyszeniami.

 

 1. W zakresie administracji:
 1. Prowadzenie dziennika statystycznego.
 2. Prowadzenie postępowania o zwrot książek od czytelników.
 3. Pobieranie opłat regulaminowych oraz terminowe odprowadzanie gotówki do kasy Biblioteki.
 4. Bieżąca konserwacja zbiorów.
 5. Zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń.
 6. Zgłaszanie wniosków w sprawie remontów lokali oraz naprawy sprzętu i urządzeń.

 

 

7.6 Dział Informatyczny

 

§ 40

 1. Dział Informatyczny podlega bezpośrednio Specjaliście ds. Sieci Bibliotecznej i odpowiada przed nim za właściwą organizację pracy i należyte wykonanie zadań objętych zakresem działania.

§ 41

 1. Do zadań Pracownika Działu w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych, automatyzacji należą:
 1. Administrowanie siecią komputerową, zapewnienie prawidłowej pracy sprzętu komputerowego pod względem technicznym.
 2. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci komputerowej w Bibliotece.
 3. Nadzór nad sprawnym działaniem programów bibliotecznych obowiązujących
  w Bibliotece.
 4. Rozwijanie sieci komputerowej w Bibliotece.
 5. Rozwijanie i wzbogacanie oferty Biblioteki w techniki informatyczne.
 6. Tworzenie kopii zapasowych katalogu komputerowego Biblioteki oraz najważniejszych danych. (Kopie zapasowe programów: kadrowo- płacowego, finansowo- księgowego i PŁATNIK).
 7. Przechowywanie dokumentacji sprzętu komputerowego, gwarancji, programów, licencji itp.
 8. Zabezpieczenie sieci komputerowej oraz poszczególnych stanowisk przed ingerencją osób nieupoważnionych oraz zapewnienie ochrony przed wirusami komputerowymi.
 9. Wypełnianie obowiązków związanych z techniczną stroną serwisu internetowego Biblioteki.
 10. Wsparcie techniczne w zakresie obsługi programów, w których uczestniczy Biblioteka.
 11. Opracowywanie dokumentacji związanej z siecią komputerową.
 12. Dostosowanie programów komputerowych do podstawowych procesów Biblioteki.
 13. Organizacja pracy z bazami danych w całej sieci bibliotecznej.
 14. Współpraca ze specjalistami w zakresie tworzenia nowych baz danych.

 

§ 42

 1. Do zadań Pracownika Działu w zakresie czytelni internetowej należą:
 1. Obsługa czytelników w zakresie informacji elektronicznej.
 2. Wykonywanie zadań wynikających z zakresu administrowania siecią komputerową
  w budynku Biblioteki Centralnej.
 3. Konserwacja sprzętu komputerowego.
 4. Wdrażanie programu bibliotecznego i współtworzenie katalogu on-line.
 5. Skanowanie dokumentów życia społecznego i tworzenie bazy na dysku zewnętrznym.
 6. Aktualizacja programów komputerowych i baz danych.
 7. Prowadzenie dokumentacji statystycznej.
 8. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Biblioteki.
 9. Prowadzenie warsztatów komputerowych dla czytelników.
 10. Obsługa drukarki 3D.
 11. Pobieranie opłat regulaminowych zgodnie z przepisami finansowymi oraz terminowe odprowadzanie gotówki do kasy Biblioteki.

 

8. Filie

 

§ 43

 1. Filie Biblioteki podlegają bezpośrednio Specjaliście ds. Sieci Bibliotecznej i odpowiadają przed nim za właściwą organizację pracy i należyte wykonanie zadań objętych zakresem działania.
 2. Filie biblioteczne zlokalizowane są poza obrębem Biblioteki Centralnej, służą przede wszystkim mieszkańcom dzielnicy, w której działają.
 3. Szczegółowy wykaz fili stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

§ 44

 1. Do zadań Pracowników Filii w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów należy:
 1. Zbieranie i opiniowanie dezyderatów czytelniczych i przekazywanie ich Działowi Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.
 2. Przyjmowanie książek z Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz innego rodzaju nabytków.
 3. Prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków oraz innej stosownej dokumentacji.
 4. Przysposobienie techniczne zbiorów.
 5. Bieżąca akcesja czasopism.
 6. Wycofywanie książek według zaleceń Komisji ds. Zakupu i Selekcji Zbiorów.
 7. Prowadzenie kart stanu jakościowego i wartościowego zbiorów oraz uzgadnianie wartości majątkowej.
 8. Prenumerata czasopism.
 9. Tworzenie komputerowej bazy danych.

 

 

 1. Do zadań Pracowników Filii w zakresie udostępniania należy:
 1. Rejestracja czytelników.
 2. Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i na miejscu w czytelni, ewidencja wypożyczeń.
 3. Dopożyczanie i wypożyczanie zbiorów z placówek własnej sieci.
 4. Udzielanie doraźnej informacji, udzielanie informacji indywidualnych i zbiorowych oraz ich ewidencja.
 5. Organizowanie i prowadzenie upowszechniania czytelnictwa.
 6. Realizacja wybranych form kulturalno – oświatowych dostosowanych do potrzeb środowiska.
 7. Gromadzenie, ewidencja i udostępnianie materiałów bibliotecznych, stanowiących warsztat bibliograficzny.
 8. Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych, użytkownikom indywidualnym i zbiorowym, innym bibliotekom i organizacjom (ustnie, telefonicznie
  i pisemnie).
 9. Sporządzanie zestawów bibliograficznych dla potrzeb czytelników, bibliotek i innych instytucji.
 10. Przygotowanie materiałów do wystaw bibliotecznych, organizowanych na terenie Biblioteki i poza nią.
 11. Prowadzenie lekcji bibliotecznych i innych zajęć z zakresu bibliografii i informacji.
 12. Gromadzenie i udostępnianie książek i czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych związanych z miastem Siemianowice Śląskie.
 13. Wyszukiwanie informacji z przeszłości miasta w ramach współpracy z Czytelnią.
 14. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki.
 15. Współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, organizacjami oraz instytucjami
  i stowarzyszeniami.

 

 1. Do zadań Pracowników Filii w zakresie administracji należy:
 1. Prowadzenie dziennika statystycznego, sporządzanie sprawozdań statystycznych miesięcznych i rocznych GUS.
 2. Sporządzanie okresowych planów pracy oraz sprawozdań z działalności.
 3. Prowadzenie postępowania o zwrot książek od czytelników.
 4. Pobieranie opłat regulaminowych zgodnie z przepisami finansowymi, terminowe odprowadzanie gotówki do kasy Biblioteki.
 5. Bieżąca konserwacja zbiorów.
 6. Zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń.
 7. Zgłaszanie wniosków w sprawie remontów lokali oraz naprawy sprzętu i urządzeń.

 

 

 

 

 

Rozdział VIII

Kolegium Biblioteczne.

 

§ 45

 1. Kolegium Biblioteczne jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora.
 2. W skład Kolegium, którego posiedzenia powołuje Dyrektor nie rzadziej niż 4 razy w roku wchodzą:
 1. Dyrektor – Przewodniczący,
 2. Specjalista ds. Sieci Bibliotecznej – zastępca przewodniczącego,
 3. Główny Księgowy – członek,
 4. Pracownik ds. Kadr i Administracji – protokolant,
 5. Kierownik Działu Udostępniania – członek,
 6. Kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów – członek,
 7. Kierownik Działu dla Dzieci i Młodzieży – członek,
 8. Specjalista ds. Promocji i PR.

Skład Kolegium może ulec zmianie, o czym każdorazowo decyduje Dyrektor Biblioteki.

 1. Kolegium rozpatruje sprawy związane z:
 1. Rozwojem Biblioteki i czytelnictwa.
 2. Planami działalności Biblioteki.
 3. Organizacją Biblioteki.
 1. Z posiedzeń Kolegium są sporządzane protokoły.

 

 

IX. PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 46

W Regulaminie mogą być dokonywane, które będą obowiązywały w trybie określonym dla jego wprowadzenia.