Zarządzenie nr 01/09/2022

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Anny Szaneckiej

w Siemianowicach Śląskich

z dnia 13.09.2022 r.

 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich.

 

Na podstawie art. 13 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 7 lutego 2020 r. poz. 194), §14 ust 2 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 389/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich (t.j. Dz. Urz. Woj. Sla z 2016 r. poz. 971 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 3145/2022 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich,

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Jednocześnie z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 01/09/2022 z dnia 13 września 2022 r. traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich.

§ 3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich do zapoznania z treścią Regulaminu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 września 2022 r.

 

 

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Anny Szaneckiej

w Siemianowicach Śląskich

 

 

Bogumiła Śliż

 

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich

 

Spis treści:

 

 1. Rozdział 1 – Postanowienia ogólne str. 1
 2. Rozdział 2 – Misja i cele działania str. 2
 3. Rozdział 3 – Organizacja Biblioteki  str. 3
 4. Rozdział 4 – Zakres działania Dyrektora str. 3
 5. Rozdział 5 – Zakres działania Głównego Księgowego  str. 4
 6. Rozdział 6 – Zakres działania Specjalisty ds. Sieci Bibliotecznej  str. 5
 7. Rozdział 7 – Zakresy działania komórek organizacyjnych str. 5
  1. Dział Kadr i Administracjistr. 5
  2. Dział Promocji i Projektówstr. 7
  3. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorówstr. 7
  4. Dział Udostępnianiastr. 8
  5. Dział dla Dzieci i Młodzieżystr. 10
  6. Dział Informatycznystr. 11
 8. Filie str. 12 
 9. Rozdział 8 Kolegium Biblioteczne str. 13
 10. Rozdział 9 Przepisy końcowe str. 14
 11. Załączniki do Regulaminu:
 • załącznik nr 1 Schemat organizacyjny
 • załącznik nr 2 Wykaz Filii

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej zwanej dalej Biblioteką określa jej strukturę organizacyjną, zasady działania, w tym formy i zakres działania poszczególnych Działów i stanowisk pracy.

 

§2

Biblioteka działa na podstawie:

 1. Ustawy o Bibliotekach.
 2. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 3. Statutu nadanego Uchwałą nr 389/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 czerwca 2013 r. (z późn. zm.).
 4. Niniejszego Regulaminu.

 

§3

Porządek i pracę poszczególnych komórek organizacyjnych Biblioteki określają regulaminy wewnątrzzakładowe.

 

Rozdział 2

Misja, wizja i cele działania

 

§4

Misją Miejskiej Biblioteki jest wzbogacanie życia mieszkańców Siemianowic Śląskich poprzez łączenie ludzi, informacji, wiedzy i idei.

 

§5

Wizją Miejskiej Biblioteki jest stworzenie instytucji kreatywnej, otwartej na potrzeby mieszkańców oraz na współpracę z różnymi instytucjami. Miejsce spotkań, sposób spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań, dostarczania wiedzy, a także poszanowania tradycji i dbanie o dziedzictwo kulturowe miasta i regionu.

 

§6

Celem Miejskiej Biblioteki jest udostępnianie przestrzeni wraz z jej infrastrukturą mieszkańcom Siemianowic Śląskich i stworzenie w niej prężnie działającego ośrodka życia lokalnego oraz dążenie do uzyskania światowych standardów nowoczesnej biblioteki multimedialnej o szerokich funkcjach informacji naukowej.

 

Rozdział 3

Organizacja Biblioteki

 

§7

Strukturę organizacyjną Biblioteki tworzą komórki organizacyjne:

 1. Dyrektor
 2. Główny Księgowy
  • Dział Finansowo – Księgowy
 3. Specjalista ds. Sieci Bibliotecznej
 4. Dział Kadr i Administracji:
  • Pracownik Kadr i Administracji, Pracownicy Gospodarczy
 5. Dział Promocji i Projektów:
  • Pracownicy ds. Promocji i Projektów, Zespół ds. pozyskiwania projektów lub pozyskiwania środków zewnętrznych
 6. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
  • Kierownik i Pracownicy
 7. Dział Udostępniania
 • Kierownik i
 1. Dział dla Dzieci i Młodzieży
  • Kierownik i
 2. Dział Informatyczny – Czytelnia Internetowa
  •  
  •  
 3. Inspektor BHP
 4. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 5. Kolegium Biblioteczne

 

Schemat organizacyjny stanowi Załącznik nr 1

 

 

 

§8

Na czele Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Działu Udostępniania i Działu dla Dzieci i Młodzieży stoją Kierownicy, którzy zgodnie z zakresem czynności kierują ich pracą i odpowiadają bezpośrednio przed Specjalistą ds. Sieci Bibliotecznej za powierzony im majątek, właściwą organizację pracy oraz należyte wykonywanie obowiązków przez pracowników.

 

§9

W Bibliotece zatrudnieni są Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Inspektor BHP.

 

§10

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 1. Inspektora zatrudnia Dyrektor Biblioteki i podlega on bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki.
 2. Zakres działania i odpowiedzialność reguluje umowa cywilno-prawna, zawarta
  z podmiotem mającym stosowne uprawnienia i prowadzącym działalność w tym zakresie.

 

§11

Inspektor ds. B.H.P. 

 1. Inspektora ds. BHP zatrudnia Dyrektor Biblioteki i podlega on bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki.
 2. Zakres działania i odpowiedzialność reguluje umowa cywilno-prawna, zawarta
  z podmiotem mającym stosowne uprawnienia i prowadzącym działalność w tym zakresie.

 

Rozdział 4

Zakres działania Dyrektora

 

§12

 1. Dyrektor zarządza i kieruje Biblioteką oraz reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.
 2. Biblioteka jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy. Dyrektor zatrudnia pracowników Biblioteki.

 

§13

Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za działalność Biblioteki, a w szczególności za:

 • Opracowanie i realizację planów działalności podstawowej, finansowej i merytorycznej oraz sprawozdawczość w tym zakresie.
 • Prawidłową organizację pracy.
 • Podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych.
 • Przydzielanie spraw i czynności pracownikom na stanowiskach kierowniczych oraz samodzielnych.
 • Należyte gospodarowanie etatami i funduszem płac.
 • Dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki.
 • Prognozowanie i programowanie rozwoju sieci bibliotecznej.
 • Rozwój i upowszechnianie czytelnictwa.
 • Zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp oraz przeciwpożarowych.
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Racjonalną gospodarkę majątkiem Biblioteki.
 • Wydawanie zarządzeń, decyzji wewnętrznych, regulaminów we wszystkich dziedzinach organizacji pracy, obowiązków pracowników i zasad funkcjonowania Biblioteki.
 • Współpracę z władzami miasta Siemianowice Śląskie.

 

 

 

§14

 1. Korespondencję wychodzącą z Biblioteki podpisuje Dyrektor, w szczególnych wypadkach Dyrektor może upoważnić inną osobę do podpisywania pism wychodzących.
 2. Korespondencję przedkładaną do podpisu Dyrektorowi parafują Pracownicy prowadzący sprawę, w przypadku umów i innych spraw finansowych dodatkowo wymagana jest parafa Głównego Księgowego.

 

§15

Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:

 • Główny Księgowy.
 • Specjalista ds. Sieci Bibliotecznej.
 • Pracownik Działu Kadr i Administracji.
 • Pracownicy Działu Promocji i Projektów.
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 • Inspektor BHP.

 

§16

W okresie nieobecności Dyrektora jego obowiązki przejmuje Specjalista ds. Sieci Bibliotecznej zgodnie z powierzonym pełnomocnictwem.

 

Rozdział 5

Zakres działania Głównego Księgowego

 

§17

 1. Główny Księgowy kieruje pracą Działu Finansowo – Księgowego. Główny Księgowy odpowiada przed Dyrektorem za właściwą organizację pracy działu i należyte wykonywanie zadań objętych zakresem działania.
 2. W skład Działu wchodzą pracownicy:

 Pracownik ds. Płac/Kasjer

 

§18

Do zadań Głównego Księgowego należy:

 • Prowadzenie księgowości zgodnie z przepisami obowiązującymi instytucje kultury.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej.
 • Organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych.
 • Przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg rachunkowych, dokumentów i wszelkich środków pieniężnych.
 • Nadzorowanie realizacji gospodarki finansowej Biblioteki.
 • Prawidłowe, terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych, zgodnych ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami.
 • Sprawowanie wewnętrznej kontroli finansowej.
 • Opracowywanie planów finansowych Biblioteki.
 • Prowadzenie rozliczeń dotacji celowych i dotacji podmiotowej.
 • Regulowanie zobowiązań finansowych Biblioteki.
 • Prowadzenie ksiąg majątkowych Biblioteki.
 • Koordynowanie i nadzorowanie terminowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami czynności inwentaryzacyjnych jednostki, łącznie z dokonywaniem wyceny i rozliczenia księgowego inwentaryzacji.
 • Prowadzenie obsługi kasowej.
 • Sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych i informacji dotyczących realizacji planu finansowego.
 • Sporządzanie listy płac oraz innych świadczeń pieniężnych dla pracowników i innych osób fizycznych.
 • Sporządzanie dokumentacji podatkowej oraz ubezpieczeniowej ZUS, sporządzanie sprawozdań do GUS, PFRON.
 • Przestrzeganie tajemnicy o informacjach niejawnych.

 

Rozdział 6

Zakres działania Specjalisty ds. Sieci Bibliotecznej

 

§19

Specjalista ds. Sieci Bibliotecznej odpowiada przed Dyrektorem i ponosi pełną odpowiedzialność za właściwą organizację i funkcjonowanie sieci bibliotecznej, w tym Filii, a w szczególności za:

 • Całokształt pracy merytorycznej Biblioteki.
 • Organizację placówek nowych, po remontach, likwidację placówek w zakresie merytorycznym.
 • Realizację planu kontroli księgozbiorów.
 • Sporządzanie analiz dotyczących działalności Biblioteki w tym planów i sprawozdań rocznych.
 • Statystykę GUS oraz sprawozdawczość.
 • Realizację planu szkoleń wewnątrzzakładowych.
 • Organizację praktyk dla nowozatrudnionych, uczniów, studentów i wolontariuszy.
 • Realizację planów w zakresie upowszechniania książki i czytelnictwa.
 • Monitorowanie stanu czytelnictwa, zasięgu usług bibliotecznych.
 • Inicjowanie usprawnień i innowacyjnych rozwiązań w pracy Biblioteki i obsłudze czytelników.
 • Współpracę z bibliotekami innych sieci i organizacjami oraz instytucjami w zakresie pracy kulturalno-oświatowej.
 • Nadzór merytoryczny nad zintegrowanym systemem bibliotecznym.

 

§20

Specjalista ds. Sieci Bibliotecznej sprawuje nadzór merytoryczny nad:

 • Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.
 • Działem Udostępniania.
 • Działem dla Dzieci i Młodzieży.
 • Działem Informatycznym.
 • Filiami bibliotecznymi.

§21

W okresie nieobecności Dyrektora Specjalista ds. Sieci Bibliotecznej przejmuje jego obowiązki w zakresie zgodnym z powierzonym pełnomocnictwem.

 

Rozdział 7

Zakres działania komórek organizacyjnych

 

 1. Dział Kadr i Administracji

§22

 1. Dział Kadr i Administracji tworzą:
 • Pracownik ds. Kadr i Administracji, który podlega Dyrektorowi.
 • Pracownicy Gospodarczy, którzy podlegają Pracownikowi ds. Kadr i Administracji.

 

§23

W zakresie spraw kadrowych do obowiązków Pracownika ds. Kadr i Administracji należy:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Załatwianie formalności związanych z przyjmowaniem, awansowaniem, przeszeregowaniem, przenoszeniem, zwalnianiem, odznaczaniem, nagradzaniem
  i karaniem pracowników z uwzględnieniem ochrony danych osobowych.
 • Organizowanie i prowadzenie ewidencji kadrowej.
 • Prowadzenie sprawozdawczości kadrowej w tym: ewidencja – rozliczenie obecności
  w pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień chorobowych i innych nieobecności.
 • Załatwianie spraw związanych z wyjazdami i przyjazdami służbowymi (delegacje, rezerwacja hoteli itp.).
 • Prowadzenie sprawozdawczości GUS dotyczącej zatrudnienia.
 • Współdziałanie w opracowaniu założeń polityki kadrowej.
 • Gromadzenie, przechowywanie, archiwizacja i aktualizacja dokumentacji kadrowej.

 

§24

W zakresie spraw organizacyjno – administracyjnych i zaopatrzenia:

 • Obsługa kancelaryjna i administracyjna Biblioteki.
 • Zaopatrywanie Biblioteki w niezbędny sprzęt, materiały biurowe, środki czystości i inne zgodnie z zamówieniami publicznymi oraz kontrola ich wykorzystania.
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie zamówień publicznych.
 • Przygotowanie projektów umów cywilno – prawnych.
 • Prowadzenie ewidencji zarządzeń Dyrektora Biblioteki.
 • Prowadzenie innych zadań organizacyjnych (skarg, wniosków itp.).
 • Prowadzenie wysyłki korespondencji.
 • Prowadzenie ewidencji poczty wchodzącej i wychodzącej.
 • Archiwizowanie dokumentów Biblioteki i odpowiednie ich zabezpieczenie.
 • Sporządzanie rocznych planów rzeczowych na wykonanie napraw, remontów i inwestycji.
 • Nadzór nad pracownikami gospodarczymi realizującymi zadania określone w ich zakresach czynności.
 • Prowadzenie magazynów sprzętów, środków czystości, artykułów piśmienniczych, plastycznych.
 • Administrowanie lokalami bibliotecznymi (ewidencja czynszów, zużycia energii itp.).

 

§25

W zakresie spraw BHP i ochrony ppoż. Pracownik ds. Kadr i Administracji współdziała ze Zleceniobiorcą, który wykonuje zadania w zakresie BHP i ochrony ppoż.

 

§26

W zakresie bezpieczeństwa informacji Pracownik ds. Kadr i Administracji współdziała ze Zleceniobiorcą , który wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

 

§27

Do zadań Pracowników Gospodarczych należy:

 • Utrzymywanie porządku i czystości w budynku biblioteki i budynkach fili.
 • Utrzymanie porządku i czystości na zewnątrz tych budynków.
 • Konserwacja pomieszczeń i urządzeń.
 • Właściwe zabezpieczenie i ochrona mienia.
 • Zlecania i nadzór prac remontowych.
 • Bieżące kontrole urządzeń wodno – kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych, gazowych, wc itp.
 • Zapewnienie porządku, bezpieczeństwa, higieniczno- sanitarnych warunków pracy.
 • Obsługa i konserwacja urządzeń, drobne naprawy, usuwanie awarii, zlecenie napraw.
  1. Dział Promocji i Projektów

 

§28

Dział Promocji i Projektów tworzą Pracownicy ds. Promocji i Projektów, którzy podlegają bezpośrednio

Dyrektorowi.

 

§29

Do zadań Pracowników Działu należy:

 • Podejmowanie działań mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki oraz popularyzację i rozpowszechnianie jej działań
 • Opracowanie i nadzór nad systemem identyfikacji biblioteki.
 • Opracowanie planów rozwoju biblioteki, filii i ich modernizacja.
 • Opracowanie założeń strategii oraz planów promocyjnych i marketingowych.
 • Przygotowanie koncepcji projektów i wniosków dotyczących pozyskania środków pozabudżetowych oraz koordynowanie ich realizacji.
 • Koordynowanie prac Zespołu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.
 • Monitorowanie i analiza aktualnej oferty szkoleniowej we współpracy z Kierownikami Działów i wnioskowanie o udział Pracowników Biblioteki w danym szkoleniu.
 • Organizacja filii bibliotecznych, w tym łączenie, likwidacja, modernizacja.
 • Współpraca z innymi bibliotekami, wydawnictwami, placówkami kulturalno-oświatowymi, ze stowarzyszeniami, a w szczególności z Siemianowickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
 • Opracowanie informacji o działalności Biblioteki w zakresie działań kulturotwórczych
  i animacyjnych.
 • Promocja Biblioteki w mediach, środowisku lokalnym, w prasie branżowej i portalach społecznościowych.
 • Aktualizacja informacji o Bibliotece na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych
 • Obsługa poczty elektronicznej.
 • Gromadzenie dokumentacji elektronicznej dotyczącej działalności animacyjnej Biblioteki.
 • Współpraca z placówkami upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi
  i twórczymi w zakresie upowszechniania czytelnictwa.
 • Organizacja wystaw, innych działań animacyjnych
 • Organizacja nowych form pracy Biblioteki na rzecz środowiska.
 • Współpraca z innym Działami Biblioteki.

 

 1. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

 

§30

1. Pracą Działu kieruje Kierownik, który odpowiada bezpośrednio przed Specjalistą ds. Sieci Bibliotecznej za właściwą organizację pracy działu i należyte wykonanie zadań objętych zakresem działania.

2. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów obsługuje Bibliotekę Centralną i Filie biblioteczne.

 

§31

Do zadań Kierownika Działu należy:

 1. Organizowanie pracy oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do jej usprawnienia.
 2. Nadzór nad właściwym spełnianiem obowiązków przez pracowników w zakresie zagadnień merytorycznych i dyscypliny pracy.
 3. Wydawanie poleceń służbowych podległym pracownikom.
 4. Ustalanie projektów zakresów czynności.
 5. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp.
 6. Przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora w zakresie należącym do właściwości działu.
 7. Sporządzanie okresowych planów pracy oraz sprawozdań z działalności.
 8. Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami i przekazywanie ich do wiadomości podległym pracownikom.
 9. Przestrzeganie zasad oszczędnego i efektywnego gospodarowania.
 10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.
 11. Przedstawianie przełożonemu informacji o problemach i potrzebach związanych
  z realizacją zadań i funkcjonowaniem działu.
 12. Składanie propozycji rozwiązania problemów lub wprowadzenia zmian w organizacji działu.

Do zadań Pracowników Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należy:

 1. Ustalenie zasad doboru materiałów bibliotecznych w oparciu o potrzeby środowiska.
 2. Planowanie struktury zbiorów.
 3. Uzupełnianie zbiorów Biblioteki Centralnej i jej sieci drogą zakupu z hurtowni, księgarń, z innych źródeł, darami i wymianą międzybiblioteczną.
 4. Ewidencja sumaryczna zbiorów.
 5. Ustalanie ilości i jakości według kryteriów rozdziału nabywanych materiałów bibliotecznych, ich przekazywanie poszczególnym placówkom w mieście.
 6. Właściwe gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na zakup materiałów bibliotecznych, uzgadnianie z Działem Finansowo-Księgowym wydatków w tym zakresie.
 7. Prowadzenie kart ilościowo-wartościowych księgozbioru poszczególnych placówek
  i karty zbiorczej Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz uzgadnianie stanów z Działem Finansowo – Księgowym.
 8. Uzgadnianie z filiami i Działem Finansowo – Księgowym dwa razy w roku, na dzień 30.06 i 31.12, stanu ilościowo – wartościowego księgozbioru.
 9. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zakupu zgodnie z wybranym trybem zamówienia publicznego.
 10. Rozliczanie finansowe dokumentacji z Działem Finansowo-Księgowym, sporządzanie analiz okresowych.
 11. Planowanie i realizacja zakupu materiałów bibliotecznych.
 12. Ustalanie zasad dotyczących opracowania zbiorów według obowiązujących norm.
 13. Bieżące, komputerowe opracowanie nabytków (katalogowanie, opracowanie przedmiotowe i klasyfikacja zbiorów).
 14. Opracowanie wytycznych dotyczących melioracji katalogów i reklasyfikacji zbiorów.
 15. Uzupełnianie danych w komputerowej bazie księgozbioru – nabytki z lat wcześniejszych.
 16. Melioracja bazy komputerowej księgozbioru.
 17. Pracownicy Działu pełnią zastępstwa w Bibliotece Centralnej i Filiach.

 

7.4 Dział Udostępniania

§32

 1. Pracą Działu kieruje Kierownik, który odpowiada bezpośrednio przed Specjalistą ds. Sieci Bibliotecznej za właściwą organizację pracy działu i należyte wykonanie zadań objętych zakresem działania.
 2. W ramach działu wyodrębniono wypożyczalnię i czytelnię.

 

§33

Do zadań Kierownika Działu należy:

 1. Organizowanie pracy oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do jej usprawnienia.
 2. Nadzór nad właściwym wypełnianiem obowiązków przez podległych pracowników w zakresie zagadnień merytorycznych i dyscypliny pracy.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp.
 4. Prowadzenie dziennika statystycznego, sporządzanie sprawozdań statystycznych miesięcznych, rocznych GUS.
 5. Sporządzanie okresowych planów pracy oraz sprawozdań z działalności.
 6. Prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków oraz innej stosownej dokumentacji.
 7. Nadzorowanie prawidłowości pobierania opłat regulaminowych.
 8. Dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników.
 9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.
 10. Przedstawianie przełożonemu informacji o problemach i potrzebach związanych z realizacją zadań i funkcjonowaniem działu.

 

§34

Do zadań Pracowników Działu w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów należy:

 1. Zbieranie i opiniowanie dezyderatów czytelniczych i przekazywanie ich Działowi Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.
 2. Przyjmowanie książek z Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz innego rodzaju nabytków.
 3. Prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków oraz innej stosownej dokumentacji.
 4. Przysposobienie techniczne zbiorów.
 5. Bieżąca akcesja czasopism.
 6. Prowadzenie katalogów oraz kartotek pomocniczych i ich melioracja.
 7. Wycofywanie książek według zaleceń Komisji ds. Zakupu i Selekcji Zbiorów.
 8. Prowadzenie kart stanu jakościowego i wartościowego zbiorów oraz uzgadnianie wartości majątkowej.
 9. Tworzenie komputerowej bazy danych księgozbioru
 10. Prenumerata czasopism.

§35

Do zadań Pracowników Działu w zakresie udostępniania należy:

 1. Rejestracja czytelników.
 2. Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i na miejscu w czytelni, ewidencja wypożyczeń.
 3. Dopożyczanie i wypożyczanie zbiorów z placówek własnej sieci.
 4. Udzielanie doraźnej informacji, udzielanie informacji indywidualnych i zbiorowych oraz ich ewidencja.
 5. Organizowanie i prowadzenie upowszechniania czytelnictwa.
 6. Realizacja wybranych form kulturalno – oświatowych dostosowanych do potrzeb środowiska.
 7. Realizacja zadań w zakresie informacji – bibliograficznej i regionalnej.
 8. Gromadzenie, ewidencja i udostępnianie materiałów bibliotecznych, stanowiących warsztat bibliograficzny.
 9. Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych, użytkownikom indywidualnym i zbiorowym, innym bibliotekom i organizacjom (ustnie, telefonicznie
  i pisemnie).
 10. Prowadzenie katalogów i kartotek pomocniczych w systemie bibliotecznym (m.in. kartoteka biograficzna osób związanych z miastem, kartoteka zawartości czasopism).
 11. Sporządzanie zestawień bibliograficznych dla potrzeb czytelników, bibliotek i innych instytucji.
 12. Przygotowanie materiałów do wystaw bibliotecznych, organizowanych na terenie Biblioteki i poza nią.
 13. Obsługa wycieczek zbiorowych w Bibliotece Centralnej, prowadzenie lekcji bibliotecznych i innych zajęć z zakresu bibliografii i informacji.
 14. Gromadzenie i udostępnianie książek i czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych  związanych z miastem Siemianowice Śląskie.
 15. Wyszukiwanie informacji z przeszłości miasta w ramach współpracy z Czytelnią.
 16. Współdziałanie z innymi Działami Biblioteki.
 17. Współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, organizacjami oraz instytucjami
  i stowarzyszeniami.

 

Do zadań pracowników działu w zakresie administracji należy:

 1. Prowadzenie dziennika statystycznego.
 2. Prowadzenie postępowania o zwrot książek od czytelników.
 3. Pobieranie opłat regulaminowych oraz terminowe odprowadzanie gotówki do kasy Biblioteki.
 4. Bieżąca konserwacja zbiorów.
 5. Zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń.
 6. Zgłaszanie wniosków w sprawie remontów lokali oraz naprawy sprzętu i urządzeń.

 

 1. Dział dla Dzieci i Młodzieży

 

§36

Pracą Działu kieruje Kierownik, który odpowiada bezpośrednio przed Specjalistą ds. Sieci Bibliotecznej za właściwą organizację pracy Działu i należyte wykonanie zadań objętych zakresem działania.

 

§37

Do zadań Kierownika działu należy:

 1. Organizowanie pracy oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do jej usprawnienia.
 2. Nadzór nad właściwym wypełnianiem obowiązków przez podległych pracowników w zakresie zagadnień merytorycznych i dyscypliny pracy.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp.
 4. Prowadzenie dziennika statystycznego, sporządzanie sprawozdań statystycznych miesięcznych, rocznych GUS.
 5. Sporządzanie okresowych planów pracy oraz sprawozdań z działalności.
 6. Prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków oraz innej stosownej dokumentacji.
 7. Nadzorowanie prawidłowości pobierania opłat regulaminowych.
 8. Dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników.
 9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.
 10. Przedstawianie przełożonemu informacji o problemach i potrzebach związanych z realizacją zadań i funkcjonowaniem działu.

§38

Do zadań Pracowników Działu w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów należy:

 1. Zbieranie i opiniowanie dezyderatów czytelniczych i przekazywanie ichDziałowi Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.
 2. Przyjmowanie książek z Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz innego rodzaju nabytków.
 3. Prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków oraz innej stosownej dokumentacji.
 4. Przysposobienie techniczne zbiorów.
 5. Bieżąca akcesja czasopism.
 6. Wycofywanie książek według zaleceń Komisji ds. Zakupu i Selekcji Zbiorów.
 7. Prowadzenie kart stanu jakościowego i wartościowego zbiorów oraz uzgadnianie wartości majątkowej.
 8. Prenumerata czasopism.
 9. Tworzenie komputerowej bazy danych księgozbioru

§39

Do zadań Pracowników Działu w zakresie udostępniania:

 1. Rejestracja czytelników.
 2. Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i na miejscu w czytelni, ewidencja wypożyczeń.
 3. Dopożyczanie i wypożyczanie zbiorów z placówek własnej sieci.
 4. Udzielanie doraźnej informacji, udzielanie informacji indywidualnych i zbiorowych oraz ich ewidencja.
 5. Organizowanie i prowadzenie upowszechniania czytelnictwa.
 6. Realizacja wybranych form kulturalno – oświatowych dostosowanych do potrzeb środowiska.
 7. Gromadzenie, ewidencja i udostępnianie materiałów bibliotecznych, stanowiących warsztat bibliograficzny.
 8. Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych, użytkownikom indywidualnym i zbiorowym, innym bibliotekom i organizacjom (ustnie, telefonicznie
  i pisemnie).
 9. Sporządzanie zestawów bibliograficznych dla potrzeb czytelników, bibliotek i innych instytucji.
 10. Przygotowanie materiałów do wystaw bibliotecznych, organizowanych na terenie Biblioteki i poza nią.
 11. Prowadzenie lekcji bibliotecznych i innych zajęć z zakresu bibliografii i informacji.
 12. Gromadzenie i udostępnianie książek i czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych związanych z miastem Siemianowice Śląskie.
 13. Wyszukiwanie informacji z przeszłości miasta w ramach współpracy z Czytelnią.
 14. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki.
 15. Współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, organizacjami oraz instytucjami
  i stowarzyszeniami.

 

W zakresie administracji:

 1. Prowadzenie dziennika statystycznego.
 2. Prowadzenie postępowania o zwrot książek od czytelników.
 3. Pobieranie opłat regulaminowych oraz terminowe odprowadzanie gotówki do kasy Biblioteki.
 4. Bieżąca konserwacja zbiorów.
 5. Zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń.
 6. Zgłaszanie wniosków w sprawie remontów lokali oraz naprawy sprzętu i urządzeń.

 

7.6 Dział Informatyczny

 

§ 40

 1. Dział Informatyczny podlega bezpośrednio Specjaliście ds. Sieci Bibliotecznej i odpowiada przed nim za właściwą organizację pracy i należyte wykonanie zadań objętych zakresem działania.

§ 41

 • Do zadań Pracownika Działu w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych, automatyzacji należą:
 • Administrowanie siecią komputerową, zapewnienie prawidłowej pracy sprzętu komputerowego pod względem technicznym.
 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci komputerowej w Bibliotece.
 • Nadzór nad sprawnym działaniem programów bibliotecznych obowiązujących
  w Bibliotece.
 • Rozwijanie sieci komputerowej w Bibliotece.
 • Rozwijanie i wzbogacanie oferty Biblioteki w techniki informatyczne.
 • Tworzenie kopii zapasowych katalogu komputerowego Biblioteki oraz najważniejszych danych. (Kopie zapasowe programów: kadrowo- płacowego, finansowo- księgowego i PŁATNIK).
 • Przechowywanie dokumentacji sprzętu komputerowego, gwarancji, programów, licencji itp.
 • Zabezpieczenie sieci komputerowej oraz poszczególnych stanowisk przed ingerencją osób nieupoważnionych oraz zapewnienie ochrony przed wirusami komputerowymi.
 • Wypełnianie obowiązków związanych z techniczną stroną serwisu internetowego Biblioteki.
 • Wsparcie techniczne w zakresie obsługi programów, w których uczestniczy Biblioteka.
 • Opracowywanie dokumentacji związanej z siecią komputerową.
 • Dostosowanie programów komputerowych do podstawowych procesów Biblioteki.
 • Organizacja pracy z bazami danych w całej sieci bibliotecznej.
 • Współpraca ze specjalistami w zakresie tworzenia nowych baz danych.

 

§ 42

Do zadań Pracownika Działu w zakresie czytelni internetowej należą:

 • Obsługa czytelników w zakresie informacji elektronicznej.
 • Wykonywanie zadań wynikających z zakresu administrowania siecią komputerową
  w budynku Biblioteki Centralnej.
 • Konserwacja sprzętu komputerowego.
 • Wdrażanie programu bibliotecznego i współtworzenie katalogu on-line.
 • Skanowanie dokumentów życia społecznego i tworzenie bazy na dysku zewnętrznym.
 • Aktualizacja programów komputerowych i baz danych.
 • Prowadzenie dokumentacji statystycznej.
 • Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Biblioteki.
 • Prowadzenie warsztatów komputerowych dla czytelników.
 • Obsługa drukarki 3D.
 • Pobieranie opłat regulaminowych zgodnie z przepisami finansowymi oraz terminowe odprowadzanie gotówki do kasy Biblioteki.

 

8. Filie

 

§ 43

 1. Filie Biblioteki podlegają bezpośrednio Specjaliście ds. Sieci Bibliotecznej i odpowiadają przed nim za właściwą organizację pracy i należyte wykonanie zadań objętych zakresem działania.
 2. Filie zlokalizowane są poza obrębem Biblioteki Centralnej, służą przede wszystkim mieszkańcomdzielnicy, w której działają.
 3. Szczegółowy wykaz fili stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

§ 44

Do zadań Pracowników Filii w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów należy:

 1. Zbieranie i opiniowanie dezyderatów czytelniczych i przekazywanie ich Działowi Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.
 2. Przyjmowanie książek z Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz innego rodzaju nabytków.
 3. Prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków oraz innej stosownej dokumentacji.
 4. Przysposobienie techniczne zbiorów.
 5. Bieżąca akcesja czasopism.
 6. Wycofywanie książek według zaleceń Komisji ds. Zakupu i Selekcji Zbiorów.
 7. Prowadzenie kart stanu jakościowego i wartościowego zbiorów oraz uzgadnianie wartości majątkowej.
 8. Prenumerata czasopism.
 9. Tworzenie komputerowej bazy danych.

 

Do zadań Pracowników Filii w zakresie udostępniania należy:

 1. Rejestracja czytelników.
 2. Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i na miejscu w czytelni, ewidencja wypożyczeń.
 3. Dopożyczanie i wypożyczanie zbiorów z placówek własnej sieci.
 4. Udzielanie doraźnej informacji, udzielanie informacji indywidualnych i zbiorowych oraz ich ewidencja.
 5. Organizowanie i prowadzenie upowszechniania czytelnictwa.
 6. Realizacja wybranych form kulturalno – oświatowych dostosowanych do potrzeb środowiska.
 7. Gromadzenie, ewidencja i udostępnianie materiałów bibliotecznych, stanowiących warsztat bibliograficzny.
 8. Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych, użytkownikom indywidualnym i zbiorowym, innym bibliotekom i organizacjom (ustnie, telefonicznie i pisemnie).
 9. Sporządzanie zestawów bibliograficznych dla potrzeb czytelników, bibliotek i innych instytucji.
 10. Przygotowanie materiałów do wystaw bibliotecznych, organizowanych na terenie Biblioteki i poza nią.
 11. Prowadzenie lekcji bibliotecznych i innych zajęć z zakresu bibliografii i informacji.
 12. Gromadzenie i udostępnianie książek i czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych związanych z miastem Siemianowice Śląskie.
 13. Wyszukiwanie informacji z przeszłości miasta w ramach współpracy z Czytelnią.
 14. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki.
 15. Współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, organizacjami oraz instytucjami
  i stowarzyszeniami.

 

Do zadań Pracowników Filii w zakresie administracji należy:

 1. Prowadzenie dziennika statystycznego, sporządzanie sprawozdań statystycznych miesięcznych i rocznych GUS.
 2. Sporządzanie okresowych planów pracy oraz sprawozdań z działalności.
 3. Prowadzenie postępowania o zwrot książek od czytelników.
 4. Pobieranie opłat regulaminowych zgodnie z przepisami finansowymi, terminowe odprowadzanie gotówki do kasy Biblioteki.
 5. Bieżąca konserwacja zbiorów.
 6. Zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń.
 7. Zgłaszanie wniosków w sprawie remontów lokali oraz naprawy sprzętu i urządzeń.

 

Rozdział 8 Kolegium Biblioteczne.

 

§ 45

 1. Kolegium Biblioteczne jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora.
 2. W skład Kolegium, którego posiedzenia powołuje Dyrektor nie rzadziej niż 4 razy w roku wchodzą:
 • Dyrektor – Przewodniczący,
 • Specjalista ds. Sieci Bibliotecznej – zastępca przewodniczącego,
 • Główny Księgowy – członek,
 • Pracownik ds. Kadr i Administracji – protokolant,
 • Kierownik Działu Udostępniania – członek,
 • Kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów – członek,
 • Kierownik Działu dla Dzieci i Młodzieży – członek,
 • Pracownik ds. Promocji i Projektów - członek.

Skład Kolegium może ulec zmianie, o czym każdorazowo decyduje Dyrektor Biblioteki.

 1. Kolegium rozpatruje sprawy związane z:
 • Rozwojem Biblioteki i czytelnictwa.
 • Planami działalności Biblioteki.
 • Organizacją Biblioteki.
 1. Z posiedzeń Kolegium są sporządzane protokoły.

 

9. Przepisy końcowe

§ 46

W Regulaminie mogą być dokonywane zmiany, które będą obowiązywały w trybie określonym dla jego wprowadzenia.